Energioptimum® - aktiv energioptimering

För att öka lönsamheten i dina fastigheter utan att genomföra stora investeringar är tjänsten Energioptimum ett bra val. Energi är den största kostnadsposten i driftbudgeten. Den står i många fall för mer än 50% av driftkostnaderna, vilket innebär att det är en viktig kostnad att kontinuerligt jobba med och minimera.

Affärsmodellen för Energioptimum ger fastighetsägaren en garanterad avkastning och en garanti för att Rejlers Energiprojekt AB aktivt jobbar med detta.

Tjänsten innebär att vi jobbar med fastighetens befintliga tekniska system, med målet är att se till att fastigheten använder energi på bästa optimala sätt och att den totala energikostnaden blir så låg som möjligt.

Ingen investering av nya tekniska system- eller lösningar görs eller krävs.

Rejlers analyserar energianvändningen på timbasis i ett eget energiuppföljningssystem. Enbart fullmakt för statistik behövs.

Rejlers har stor erfarenhet av stora energitjänsteprojekt där energioptimering är en central del. Vi har länge jobbat med aktiv energioptimering i dessa uppdrag med mycket goda resultat.

Vad innebär Energioptimum®?

  • En inventering görs , för att undersöka förbättringspotentialer och förutsättningar för ett aktivt energioptimeringsarbete.
  • Ett avtalsförslag som garanterar en lägre nivå på energianvändningen än nuvarande presenteras.
  • Betalningsmodell bestäms (flexibel)
  • Avtal tecknas
  • Fastigheterna läggs in i Rejlers energiuppföljningssystem för att analyser ska kunna utföras på timbasis.
  • Aktiv energioptimering
  • Resultatavstämning
  • Ökat driftnetto