Rejlers AB har genomfört riktad nyemission om 60 MSEK

Rejlers AB (”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Rejlers årsstämma den 4 maj 2015, beslutat om en riktad kontant nyemission av 600 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 100 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande genomfört av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”). Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett antal större befintliga och nya aktieägare, både svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen till att delvis refinansiera lån upptagna i samband med förvärvet av Orbion Consulting AB (namnändrat till Rejlers TeleCom Consulting AB). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver nämnda skäl, att genomföra kapitalanskaffningen på ett kostnadsa- och tidseffektivt sätt, vilket styrelsen anser ligger i Bolagets intresse.

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,64 procent av antalet aktier och cirka 2,48 procent av antalet röster. Utspädningen har beräknats som antal aktier och röster som emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter Nyemissionen.

Emissionen medför att antal aktier i Bolaget ökar med 600 000 aktier av serie B. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 12 321 721 aktier, varav 1 251 250 aktier av serie A och 11 070 471 aktier av serie B, till totalt 12 921 721 aktier, varav 1 251 250 aktier av serie A och 11 670 471 aktier av serie B. Aktiekapitalet ökar med 1 200 000 kronor, från 24 643 442 kronor till 25 843 442 kronor.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen kommer Lisa Rejler att låna ut 210 000 aktier av serie B till SEB. Aktierna kommer att återlämnas så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Handel i de nyemitterade aktierna beräknas påbörjas omkring den 23 december 2015.

SEB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.