Batterilager: Framtidens kraft i elnätets hjärta – en flexibel lösning för energimarknaden och samhället

Intresset för att investera i batterilager har på kort tid ökat kraftigt vilket mycket ligger till grund i både teknik-, energimarknad- och samhällsutvecklingen. Det finns ett antal olika intäkts- och besparingsmöjligheter kopplade till att äga och förvalta batterilager, och den ekonomiska effekthemtagningen beror på den nytta som batteriet avser leverera.

Batterilager kan ses som en flexibilitetsresurs som kan bidra med olika typer nyttor på olika nivåer i elnätet. För en elnätsägare kan det till exempel handla om frekvensreglering, spänningsstöd, dödnätsstart, laststyrning och om att skjuta fram investeringar i näten. För aktörer med anslutning till elnätet kan batterilager exempelvis skapa nytta genom att leverera stödtjänster till elnätet, öka egenanvändningen av förnybar energi, kapa effekttoppar och agera som reservkraft.

Ett batterilager kan alltså användas som stöttande resurs på stödtjänstemarknaden för frekvensreglering vilket genererar intäkter genom att batteriet står tillgänglig för aktivering (av uttag respektive inmatning av energi) under tidpunkter då elnätet behöver det.

Batterier skapar även nytta i kombination med vind- och solparker då det skapar möjlighet att lagra produktionsöverskott som kan användas vid senare tillfällen. Laddinfrastruktur kan också med fördel kombineras med batterilager för att sänka effekttopparna vid elbilsladdning samt minska beroendet till elpriset vid laddningstillfället.

Energilager i byggnader kan användas för att öka egenanvändningen av förnybar energi och kapa effekttoppar som i sin tur påverka elkostnaderna för fastighetsägaren.

Vidare är reservkraft ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott, något som ses allt viktigare bland samhällsviktiga verksamheter, och även för detta kan batterier användas för att säkra tillgången på elektricitet.

Är du intresserad av att investera i ett batterilager?

Kontakta Rejlers för vidare information kring hur du kan kostnads- och intäktsoptimera med hjälp av ett batteri.