Beslut av Rejlers årsstämma den 7 maj 2018

Vid årsstämman i Rejlers AB beslutades följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet 
Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade att stående medel om 347 881 262 kronor, totalt 9 043 955 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 874 625 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 8 169 330  kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden 338 837 308 kronor, balanseras i ny räkning. Således en vinstutdelning om 0,50 kronor per aktie, oavsett serie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning blir den 9 maj. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Val av styrelse 
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jan Samuelsson, Annika Steiber och Peter Rejler. Thord Wilkne, Ivar Verner och Helena Nordman-Knutson har avböjt omval. Årsstämman beslutade även att välja Peter Rejler som ordförande i styrelsen och Jan Samuelsson som vice ordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Helena Levander och Patrik Boman. 

Styrelse- och revisorsarvode 
Det beslutades om ett arvode till styrelsen för kommande mandatperiod om 1 390 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor, vice ordförande 300 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 230 000 kronor vardera. Det beslutades att högst 220 000 kronor avsättes för utskottsarbete och fördelas enligt följande: För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott ska ersättning för mandatperioden utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet. Det beslutades vidare att projekt- och investeringsutskottet utgår och att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning 
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv få ske av högst så många aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 600 000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 3,2 procent av kapitalet och cirka 1,7 procent av rösterna.

Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida, www.rejlers.com/se.