Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2019

Oktober - december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 17,5% till 756,8 MSEK (644,2)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 8,4% (-6,5)
 • EBITA ökade till 40,4 MSEK (35,4), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 2,2 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 5,4% (5,5)
 • Tre dagars strejk i Finland har påverkat EBITA negativt med 4,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,3 MSEK (31,8) och rörelsemarginalen uppgick till 3,1 % (5,0)
 • EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärv med 10,2 MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 20,5 MSEK (17,5), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 0,1 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till SEK 1,04 (0,98) och efter utspädning till SEK 1,03 (0,98)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,8 MSEK (88,1)
 • En riktad kontant emission om 154 MSEK genomfördes för finansiering avseende förvärvet från Neste
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 2,25 per aktie (1,00)

Januari - december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 8,1 % till 2 557,1 MSEK (2 365,2)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 8,2% (-4,3)
 • EBITA ökade till 138,0 MSEK (44,1), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 3,3 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,4 % (1,9)
 • Föregående års omstruktureringskostnader uppgick till 53,4 MSEK
 • Tre dagars strejk i Finland har påverkat EBITA negativt med 4,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 103,5 MSEK (36,1) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 % (1,5)
 • EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärv med 15,6 MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 77,6 SEK (16,2), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -1,6 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till SEK 4,19 (0,85) och efter utspädning till SEK 4,16 (0,85)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 146,6 MSEK (123,1)
 • En riktad kontant emission om 154 MSEK genomfördes för finansiering avseende förvärvet från Neste

Kommentarer av VD och koncernchef

"2019 blev ett rekordår för Rejlers vad gäller såväl rörelseresultat som nyrekrytering och vi genomförde vårt största företagsförvärv hittills. Sammantaget visar den positiva utvecklingen att vår förändringsresa med sikte på 2025 har fått en bra start. Rejlers uppnår 2019 sitt bästa årsresultat hittills. Tack vare förbättrade resultat i alla länder blir EBITA-resultatet för helåret 138,0 (44,1) MSEK. Bakom helårets resultatökning ligger etableringen av en ny organisation med ökad tydlighet i resultatansvar, att vi sänkt våra kostnader samt en god efterfrågan på våra tjänster", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

För ytterligare information och den fullständiga rapporten läs även här >>