Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2018

Positiv utveckling efter genomförda förändringar

Andra kvartalet 

 • Nettoomsättningen uppgick till 602,3 MSEK (621,5)
 • EBITA (just) uppgick till 23,1 MSEK (1,7) och justerad EBITA-marginal till 3,8 % (0,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -15,4 MSEK (-14,4) och rörelsemarginalen blev -2,5 % (-2,3)
 • Resultat efter skatt blev -16,2 MSEK (-10,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,93 kr (-0,89)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK (-16,0)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 40,0 MSEK (13,0)

Januari - juni 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 205,5 MSEK (1 251,1)
 • EBITA (just) uppgick till 44,6 MSEK (34,7) och justerad EBITA-marginal till 3,7 % (2,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -10,3 MSEK (15,3) och rörelsemarginalen blev -0,9 % (1,2)
 • Resultat efter skatt blev -14,7 MSEK (10,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,86 kr (0,71)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69,6 MSEK (-26,2)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (13,0) 

Kommentar av vd och koncernchef

Rejlers andra kvartal har präglats av högt operativt fokus och strukturella förändringar. Vi har genomfört omställningar i såväl den svenska som den norska verksamheten i form av ny organisation, renodling genom avyttring och reducering av ett flertal ledningsbefattningar. Totalt sett minskar omsättningen något medan lönsamheten tyngs av engångskostnader relaterade till dessa omställningar. Den underliggande lönsamheten har förbättrats, tack vare genomförda strukturförändringar och en stark utveckling i den finska verksamheten. Rejlers har idag en etablerad position på den nordiska marknaden med ett brett erbjudande och en tydlig potential framöver att förstärka både marknadsposition och resultat.

Förändringsarbete

Under andra kvartalet har vi tagit nya kliv på vägen för att skapa ett mer effektivt, lönsamt och hållbart Rejlers. Omstruktureringskostnader om totalt 40 MSEK har belastat resultatet avseende reserveringar för hyreskontrakt där samlokalisering genomförts, avveckling av olönsamma enheter i Sverige och Norge samt reducering av ett stort antal ledningsbefattningar. Rationaliseringarna berör Rejlers samtliga tre länder och beräknas ge en årlig besparing på 30 MSEK med full effekt från och med 2019. En märkeshändelse i kvartalet var avyttringen av dotterbolaget Rejlers Telecom AS. Under kvartalet har vi även genomfört nyckelrekryteringar av CFO, kommunikationschef och rekryteringschef.

Ny organisation i Sverige och Norge

Målsättningen är att skapa ett operationellt mer effektivt Rejlers med ökat fokus på marknad, lönsamhet och tillväxt. Vi införde därför en ny organisation i både Sverige och Norge under det andra kvartalet. Den svenska organisationen består nu av de fem divisionerna Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom med ett tydligt mandat, vilket ger ett större fokus på branschspecialisering framför geografi. Omorganisationen har löpt enligt plan och skapar högre effektivitet i verksamheten genom att matrisorganisationen försvinner och att den svenska verksamheten får en halverad ledningsgrupp. Under kvartalet har vi genomfört motsvarande förändringar i den norska verksamheten, där Rejlers Embriq och Rejlers Norge har samlats i en verksamhet. Den norska verksamheten kan nu fokusera på de områden där vi ser störst tillväxtpotential framöver; Energy, Buildings, IT och Digitaliseringstjänster. Finland levererar ett tillfredsställande andra kvartal med god tillväxt i både omsättning och resultat.

Försäljning och lönsamhet

I verksamhetsårets andra kvartal minskade nettoomsättningen med 3,1 procent till 602,3 MSEK (621,5), till följd av avyttring och avveckling av olönsamma verksamheter. Det justerade EBITA-resultatet ökade till 23,1 MSEK (1,7) och har påverkats positivt av en högre debiteringsgrad samt av de genomförda strukturförändringarna.

Personliga reflektioner

Det är inspirerande att, tillsammans med bolagets ledare och medarbetare, redan under mina första fem månader ha fått sätta igång ett genomgripande förändringsarbete som för Rejlers in i framtiden. Vi har målsättningen att etablera branschens mest attraktiva arbetsplats med ett tydligt fokus på medarbetare, kundnytta och aktieägarvärde. Rejlers har ett starkt fundament med sin 75-åriga historia, närmare 2 000 kvalificerade ingenjörer, ett växande partnernätverk och en hög kundnöjdhet. Med denna starka plattform är min bedömning att vi kan och har förmågan att spela en mer aktiv roll i den digitala utvecklingen av näringsliv och samhälle framöver. Jag ser att det är i gränslandet mellan kund, teknik och vår verksamhet som framtidens digitala vinnare skapas.

 

Stockholm i juli 2018     Viktor Svensson