Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2019

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade till 610,4 MSEK (603,2)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -0,4% (-1,7)
  • EBITA ökade till 38,7 MSEK (8,1), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 0,6 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 6,3 % (1,3)
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 35,5 MSEK (5,1) och rörelsemarginalen uppgick till 5,8 % (0,8)
  • Resultat efter skatt ökade till 28,2 MSEK (1,5), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -0,7 MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,55 kr (0,07)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,7 MSEK (70,7)
  • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (13,4)
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1 krona per aktie (0,50)


Kommentarer av vd och koncernchef

"Sedan drygt ett år tillbaka har vi medvetet krympt verksamheten i syfte att skapa ett effektivare och mer lönsamt Rejlers som låter oss nå vår fulla potential. Under första kvartalet har vår omsättning stabiliserats och vi noterar en liten tillväxt. Parallellt ser vi en god utveckling för resultat och marginaler i alla tre segment, där vi har genomfört stora förändringar under det senaste året. Med lanseringen av en ny strategi och vision under årets andra kvartal fortsätter vi att bygga det nya Rejlers", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information:

För ytterligare information och den fullständiga rapporten se pressmeddelandet »