Delårsrapport Rejlers AB januari-september 2019

Juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 7,4 % till 553,4 MSEK (515,5)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 6,5 % (-1,3)
 • EBITA ökade till 26,5 MSEK (17,5), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -0,3 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 4,8 % (3,4)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 20,0 MSEK (14,6) och rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % (2,8)
 • EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med 3,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,9 MSEK (13,4), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -0,6 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,71 kr (0,73) och efter utspädning till 0,71 kr (0,73)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,5 MSEK (-34,6)


Januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 4,6 % till 1 800,3 MSEK (1 721,0)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 3,5 % (-3,0)
 • EBITA ökade till 97,5 MSEK (8,7), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 1,1 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,4 % (0,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 80,2 MSEK (4,3) och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 % (0,2).
 • EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med 5,5 MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 57,1 MSEK (-1,3), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -1,8 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,16 kr (-0,13) och efter utspädning till 3,16 kr (-0,13)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 105,8 MSEK (35,0)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (53,4)

Kommentarer av vd och koncernchef
”Vi fortsätter att leverera tillväxt och förbättrade resultat kvartal för kvartal. På rullande tolvmånaders basis uppnår Rejlers ett EBITA-resultat om 133 (21) MSEK, vilket visar att våra samlade åtgärder och vår nya strategiska inriktning tar oss åt rätt håll. Den nya strategin pekar ut energiområdet som primärt tillväxtområde mot 2025. Under tredje kvartalet förstärktes denna del av vår verksamhet både genom omfattande rekrytering och med 330 nya medarbetare i verksamheter förvärvade från Neste”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

För ytterligare information och den fullständiga rapporten läs även här >>