Kompetens och leveransstart enligt förväntan viktigare än pris när kunder väljer konsulttjänster

Resultatet från de kundenkäter som just nu utvärderas är en del av Henrik Lindes och Mikael Westlings examensarbete. Det visar tydligt att pris inte är viktigast vid valet av konsult. Kunderna värderar leveransstart i tid och kompetens betydligt högre.

Baserat på djupintervjuer med kunder och aktuell forskning har de båda civilingenjörsstudenterna identifierat fem områden som kunderna anser är viktigast vid valet av konsult. De handlar om leveransstart enligt förväntan, kompetens, pris, relation till konsultfirman och introduktionskostnad, det vill säga vilken kännedom konsulten har av det kunden efterfrågar sedan tidigare. Med dessa områden som bas har Henrik och Mikael tagit fram en enkät som gått ut till 40 utvalda kunder i Rejlers region Sydost.

- Vi har använt en metod inom marknadsföringsområdet som kallas Conjoint Analysis. Den har som utgångspunkt att det ofta är lättare för kunder att jämföra faktiska erbjudanden än att säga hur mycket de skulle vilja betala för dem, berättar Mikael Westling, snart färdig civilingenjör vid Blekinge Tekniska Högskola.

Examensarbetet ska vara klart i juni, men det går redan att se ett tydligt resultat av enkätundersökningen. Att konsulten levererar hög kompetens är viktigast vid val av leverantör. På andra plats kommer leveransstart enligt förväntan.

- De som deltagit har fått värdera sannolikheten för ett köp av olika tjänsteerbjudanden på en skala mellan 1 till 100 utifrån de fem identifierade områdena. Det är ingen tvekan om att pris är underordnat kompetens, säger Henrik Linde, som precis som Mikael, snart är färdig civilingenjör.

Att de båda hamnat på Rejlers är ingen slump. Mikael och Henrik har drivit nätverket Ledarskapscaféet. Där fick de kontakt med regionchefen Martin Kroon och nu sitter de heltid på kontoret i Karlskrona och skriver sitt examensarbete. Där har de jobbat tillsammans med gruppchefen Nils Börjesson som varit deras handledare. Tillsammans med Mikael och Henrik har han identifierat och konkretiserat ett område som Rejlers ville titta närmare på – hur kunderna uppfattar vad som skapar värde i ett uppdrag.

- Examensarbeten är ett fantastiskt bra sätt att få kontakt med studenter och är otroligt stimulerande för våra framtidsperspektiv. Det ger oss ytterligare insikt i vad kunderna värderar och kan ingå i beslutsunderlag för framtida satsningar, säger Martin Kroon, regionchef på Rejlers.

Resultatet i sin helhet kommer att presenteras i början av juni.