Nästa generations fjärrvärme för ett hållbart samhälle

I rollen som ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag jobbar Rejlers ständigt med lärande, utveckling och tillväxt inom energi, infrastruktur, industri och fastigheter. Med örat mot rälsen strävar bolaget mot att alltid ligga i framkant för att bistå sina kunder med de senaste lösningarna på vägen mot ett grönare samhälle. Rejlers storsatsar nu och stärker erbjudande inom alla tekniska konsultområden kopplade till energiomställningen.

nyhet_rejlers_gront_energival.jpg

Sverige har som nationellt mål att vara helt fossilfritt år 2045. Det innebär att både samhälle och kraftindustri behöver göra stora investeringar i nya produktionskällor, energilager och kraftsystem. För att hjälpa kunderna möta morgondagens utmaningar, stärker Rejlers sin kompetens och sitt utbud av energismarta lösningar kopplat till nästa generations fjärrvärme.

Tekniksprång i tiden

Ulrik Björk tillsammans med Damon Alm på Rejlers har fått som huvuduppdrag att leda projektet “Flexibility & Renewables” – ett tekniksprång både framåt i tiden och på bredden mellan energislag.
- Förr stod de olika energislagen i stor utsträckning på egen hand, utan direkta beröringspunkter. Idag kan vi skapa lösningar där de interagerar - där fjärrvärme, energigaser såsom biogas, naturgas och vätgas och förnybara energikällor som sol, vind och vatten tillsammans optimerar el- och värmeproduktionen för att skapa ett mer effektivt samhälle, säger Damon Alm.

För att påskynda övergången till detta effektiva samhälle har Rejlers valt att satsa extra på fjärrvärme. I projektet “Flexibility & Renewables” står just fjärrvärmen i huvudfokus, vars roll i energiomställningen är stor och avgörande för att lyckas skapa ett fossilfritt Sverige.
- Det befintliga fjärrvärmesystemet är inbyggt i vår infrastruktur och idag är cirka 50 % av Sveriges fastigheter uppvärmda med fjärrvärme, primärt handlar det om flerbostadshus och företagslokaler. Med tanke på denna höga andel förstår man vilken påverkan fjärrvärmen har på Sveriges energianvändning. I vår fjärrvärmesatsning tittar vi på hur man ska använda värmen på rätt sätt. Vi undersöker bland annat lågtemperaturssystem som kan medföra lägre energiproduktion då fastigheter blir ”flexibla” och även kan användas som energilager, berättar Ulrik Björk.

Rejlers energiarbete är dock mer omfattande än så - satsningarna sker parallellt inom redan inrättade energityper och ny innovation.
- För att Sverige ska nå klimatmålen krävs det insatser på fler håll parallellt. En del kan redan etablerade energislag bidra med. Men för att nå målen kommer även satsningar på alternativa energislag behövas. Vi jobbar exempelvis aktivt med vätgas i olika forum och ser på framtida möjligheter för CCS (Carbon Capture and Storage), säger Damon Alm.

Rejlers hjälper Gävle Energi

Ett betydande projekt som Rejlers genomför tillsammans med energibolag och myndigheter är byggnationen av en ny fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Projektet görs i samverkan med Sandviken Energi i syfte att tillsammans minska påverkan på miljön och bidra till ökad hållbarhet i regionen. Den nya fjärrvärmeledningen kommer att binda samman kommunernas fjärrvärmenät så att både Gävle och Sandviken får tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor. Genom utfasningen av fossila bränslen beräknas den nya fjärrvärmeledningen minska koldioxidutsläppen med cirka 46 000 ton per år, vilket motsvarar närmare 64 000 flygresor till Thailand tur och retur.

Kunskapsöverföring framgångsfaktor

Att ständigt lära nytt och bidra till kontinuerlig kunskapsöverföring, är en del av Rejlers vision "Home of the Learning minds" och en framgångsfaktor sedan bolaget grundades 1942. Bland annat jobbar Rejlers aktivt för att öka tillgången på duktiga ingenjörer.
- En del för att nå dit är att vi utvecklar ett nära samarbete med universitet och högskolor för att vara med och säkra tekniksveriges framtid. Kompetensförsörjning och kunskapsöverföring är a och o för att lyckas med energiomställningen och ett hållbart samhälle. Tillsammans kan vi skapa teknikutveckling i absolut framkant, avslutar Ulrik Björk.