Nätutvecklingsplaner – ett verktyg för proaktivitet, samspel och framtidssäkring

När nyheter om effekt- och kapacitetsbrist i elnätet allt oftare når oss väcks frågor om huruvida detta hade kunnat undvikas med högre grad av proaktivitet och bättre samverkan mellan energibranschens aktörer? Upprättande av nätutvecklingsplaner kan bli en katalysator i detta föränderliga landskap där motivationen återfinns i såväl affärs- som samhällsnytta. Som en spindel i nätet ser vi på Rejlers stora möjligheter att assistera nätbolagen i dessa frågor där vi kan bidra med såväl teknisk som strategisk rådgivning.

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el nämns det att medlemsstaterna bör införa nätutvecklingsplaner för eldistributionssystem. Syftet med ett sådant underlag ska vara att underlätta för integrering av anläggningar som producerar el från förnybara energikällor, främja utvecklingen av energilagringsanläggningar och elektrifieringen av transportsektorn samt ge systemanvändarna tillräcklig information om väntade utbyggnader och uppgraderingar av nätet. Vidare framgår det att en sådan nätutvecklingsplan ska skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som väntas behövas i framtiden. Här lämnas även utrymme för hur efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet och andra resurser kan nyttjas som ett alternativ till traditionell utbyggnad av systemet. Likaså omnämns samråd med andra berörda parter som en betydande del i upprättandet av nätutvecklingsplanerna.

Som ansvarig myndighet i Sverige är det upp till Energimarknadsinspektionen (Ei) att realisera direktivet och därmed även tolka hur det ska implementeras och till vilka krav landets elnätsbolag ska svara mot. Vad nätutvecklingsplanen i detalj ska omfatta och hur den ska implementeras är ännu under bearbetning hos Ei men det står klart att den kommer bli en viktig del i utvecklingen av elnäten. Likväl är detta något som landets elnätbolag ska förhålla sig till, men frågan är hur?

Att se in i framtiden och med säkerhet identifiera behov av nätutveckling är en nästintill omöjligt uppgift. Med nya marknader, nya marknadsaktörer och en omfattande teknikutveckling är det svårt att förutspå hur behoven kommer att se ut. Den stora nyttan med nätutvecklingsplanen återfinns i att införliva både utvecklings- och införandeprocessen som en del av elnätbolagens vardag. Planerna bör därför systematiskt införas som ett verktyg för nätutveckling och kompletteras allt eftersom förutsättningarna förändras. På så vis är det möjligt att parera för marknadens rörelser, ny teknik och nya aktörer samtidigt som upprätthållandet av robusta och säkra nät blir fortsatt prioriterat. Nyttan av ett sådant robust planeringsunderlag, som utöver faktisk nätutveckling även lämnar utrymme för strategiska målbilder och möjlighet att analysera, mäta och säkerställa prestation och framsteg kan te sig uppenbar men kräver en del eftertanke för att åstadkomma i praktiken.

Som framgår av direktivet bör samspelet med berörda intressenter utökas. Engagemang från fler intressenter kommer säkerligen bidra till målen om kostnadseffektivitet, fortsatt elektrifiering samt etableringen av nya marknader för flexibilitet och innovation. I dessa större forum blir det även enklare att finna och föda de innovationskrafter som kommer sätta prägel på utvecklingen av framtidens energibransch. För att säkerställa samhällsekonomisk nytta framgent kommer alltså samspel mellan berörda aktörer bli allt viktigare i utvecklandet av framtidens elnät. Som elnätsbolag gäller det här att fortsätt säkerställa och bredda tillgången till planeringsunderlag som sträcker sig utanför det fysiska nätet.

Med lång erfarenhet och bred kompetens inom elnät kan vi på Rejlers vägleda och assistera i framtagandet av nätutvecklingsplaner. Vi har såväl teknisk expertis för nätutredning som förmåga att vägleda i strategiska frågor, etablering av processer samt tolkning av det regulatoriska ramverket. På Rejlers förstår vi de utmaningar landets elnätsbolag står inför. Vi ser även på utmaningarna som unika möjligheter att bidra till samhällets utveckling där vi samtidigt kan säkerställa att kunden får ut maximalt värde för varje investerad krona. Om du har frågor om hur vi kan assistera arbetet med nätutvecklingsplaner är du välkommen att kontakta någon av våra kompetenta konsulter.

Kontaktpersoner:
Ludwig Hägglund
Managementkonsult
Mail:ludwig.hagglund@rejlers.se
Telefon: +46 76 698 33 63