Rejlers Årsredovisning för 2019 är publicerad

Rejlers årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

Rejlers har också publicerat en Progress Report, som finns tillgänglig här: progressreport.rejlers.com
På hemsidan finns även bolagets Hållbarhetsrapport för 2019 tillgänglig.  

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2019 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Jennehov, CFO,
073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef,
070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 1400 CET.