Rejlers med när svensk energiepok avslutats

En epok i svensk energiförvaltning har avslutats när Lidköping som landets sista kommun lämnade den kommunala förvaltningsformen och bolagiserade sitt elnät. Som ett led i denna process fick Rejlers i uppdrag att göra en ekonomisk och marknadsmässig värdering av elnätet och även det kommunala fibernätet.

Till följd av regelverket kring EU:s inre marknad behöver elnätsverksamheter hållas organisatoriskt åtskild från annan verksamhet. Det var den viktigaste anledningen när Lidköpings kommun valde att bolagisera verksamheten och bilda Lidköping Elnät AB.
I bolagiseringsprocessen har Rejlers bistått med rådgivning samt gjort en ekonomisk marknadsmässig värdering av elnäts- och bredbandsverksamheten. I värderingen utvärderades bland annat de fysiska näten och affärsmässiga konsekvenser kring olika framtidsscenarier.

Finn Jonung på Rejlers Division Energy, är senior managementkonsult specialiserad på affärs- och managementfrågor, med fokus på just energibranschen.

– Det känns hedrande att få vara med att både avsluta en epok och samtidigt lägga grunden för nya Lidköping Elnät AB. De har nu ett underlag för att förstå potentialen framåt, kunna driva sina nät effektivt och samtidigt stötta den lokala energiomställningen, berättar han. Att bedriva verksamhet som bolag med ägardirektiv ger friare operativa tyglar för det nya nätbolagets ledning och gör oss bättre rustade att möta energiomställningen.

Lidköping Elnät AB ingår nu som ett dotterbolag till Lidköping Miljö och Teknik AB, som även omfattar fibernätet, renhållning samt VA med Lidköpings kommun som ägare till alla bolagen.