Rejlers projekterar när Svenska kraftnät ökar kapaciteten till Malmöregionen

Svenska kraftnät har förnyat den 42 kilometer långa 400 kV-ledningen mellan stationerna Hurva och Sege i Skåne. Moderniseringen av ledningen är ett viktigt led i att öka kapaciteten och driftsäkerheten i Malmöregionen. Rejlers har ansvarat för projektering och framtagning av tekniskt underlag i projektet, som är i mål före utsatt tid.

Elledningen Hurva-Sege är ett betydelsefullt stamnätsprojekt som ska öka kapaciteten i Malmöregionen. Förnyelsen är också viktig för användningen av förbindelser som SydVästlänken och Baltic Cable.

linjemontage_1.jpg

2017 fick Rejlers uppdraget av Svenska kraftnät, att projektera luftledningsförnyelsen mellan stationerna Hurva och Sege. Det är en 42 km lång sträcka, som utgörs av en 400 kV luftledning med 138 stolpar och flertalet stolptyper representerade. Större delen av sträckan har gått i befintlig ledningsgata men vid samhällena Södra Sandby och Staffanstorp har ledningen fått en ny sträckning. Ambitionen har varit att minimera markintrånget längs sträckan för berörda markägare.

- Tack vare det nära och goda samarbetet mellan projektets alla aktörer, har frågor lösts kontinuerligt. En stark insats av vårt interna projektteam och våra nya effektiva arbetssätt har varit nyckeln till ett väl genomfört projekt, säger Mats Swensson, kraftledningsspecialist på Rejlers.
Rejlers uppgift har varit att förstärka överföringskapaciteten i stamnätet genom att ta fram ritningsunderlag, utföra markundersökningar och ansvara för projekteringen. Projektet nådde en viktig milstolpe när den nya ledningen togs i drift i november 2021.

- Vi är stolta och glada att vi kunnat bidra med kompetens och erfarenhet. Tillsammans har vi gjort detta projekt möjligt och med kvalitet och samhörighet för vi det nu i mål, säger Claes Böös, affärsområdeschef Energy, Rejlers.

I projektet återstår nu leverans av slutdokumentationen samt återföring av lärdomar och kunskap.

linjemontage_2.jpg