Rejlers vinner nytt uppdrag när Vattenfall säkrar elkraftsförsörjningen i Mälardalen

Fram till år 2030 planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra stora investeringar i sitt regionnät i Mälardalsområdet. Rejlers har fått i uppdrag att bland annat genomföra förstudier, ombesörja koncessionsansökningar samt detaljprojektera flera förstärknings- och reinvesteringsprojekt i regionnätet.

Vattenfall Eldistribution investerar i regionnätet för att möta ökande elöverföringsbehov kopplat till den samhällsutbyggnad och industrialisering som kommer ske i Mälardalsregionen de kommande åren. Investeringarna är även en direkt följd av Svenska kraftnäts planer på ombyggnationer för att skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät och möjliggöra ökad överföringskapacitet mellan elområde 2 och 3.

Det är inom ramen för ett befintligt ramavtal och i en förnyad konkurrensutsättning som Rejlers fått i uppdrag att lösa de utmaningar som Vattenfall Eldistribution står inför. Projekten omfattar nya ledningar, flyttningar, kompletteringar, förstärkningar och reinvesteringar. Totalt berörs 13 kraftledningar (130 kV) fördelat på ett flertal olika anläggningar i Mellansverige.

Konsultuppdragen är heltäckande och omfattar bland annat förstudier, projektbeskrivningar, samrådshandlingar, koncessionsansökningar, stolpplaceringar och profiler, förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och entreprenadhandlingar.

– Vi har precis börjat och det är full fart redan från start, även om de olika projekten sträcker sig ända fram till 2030. Samtidigt innebär det långa tidsperspektivet och bredden på uppdraget att vi kan utveckla sättet att arbeta på, säger Jonas Böös, Business Development Manager och kundansvarig för Vattenfall.

Jonas Böös ser uppdraget som ett partnerskap där Rejlers, i nära samarbete med Vattenfall, bidrar med expertis för att ta kraftledningsprojekt till en högre nivå än tidigare, både ur en hållbarhetsaspekt och ur ett säkerhetsperspektiv.

– Rejlers och Vattenfall har en tydlig och gemensam målsättning. I de här projekten kommer vi att se över möjligheterna att sätta en ny standard för hur kraftledningar byggs. Vi kommer att kunna väva in entreprenörerna på ett nytt sätt, göra bättre förfrågningsunderlag och få till processer som främjar ökad personsäkerhet med ett tydligt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor, konstaterar Jonas Böös.

För ytterligare information
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se