Trängselavgift i elnätet – En utmaning men ett effektivt verktyg

Likt transportvägar uppstår trängsel även i vårt elnät. Likväl finns det få elnätsägare som debiterar kunden enligt liknande principer som en trafikant debiteras med en trängselavgift. Förutsättningarna och möjligheterna att faktiskt ta betalt för denna trängsel vävs in i komplexa metoder där långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska effekter måste ses över. Att, som elnätägare, införa tidsdifferentierade och effektbaserade nättariffer har potential att ge mer realistiskt kostnadstäckande och kostandsreflektiva intäkter. Rejlers Management Consulting assisterar landets elnätsbolag i dessa frågor.

Energibranschen befinner sig i förändringens tidevarv och en rad betydande transformationer står och väntar på tröskeln. I det moderna energilandskapet leds många diskussioner av förändrade produktions- och konsumtionsmönster och hur dessa påverkar marknadens intressenter. Från dessa diskussioner har nya utmaningar och möjligheter uppdagats där bland annat elnätsverksamhet fått en väsentlig betydelse – däribland återfinns frågor om hur man kan stärka förankringen till sina kunder samt hur elnätet kan tänkas gynnas av nya konsumtionsbeteenden.

Elnätsverksamhet karaktäriseras vanligtvis som naturliga monopol präglade av små rörliga kostnader och stora fasta kostnader. Som ansluten kund till elnätet betalas en avgift varje månad som ska reflektera till vilken grad nätet belastats och därmed täcka upp för kostnader för drift och underhåll av det fysiska nätet. Till skillnad från elpriset, som styrs av en konkurrensutsatt marknad med hög elasticitet, förblir utbudet på nät relativt oförändrat då det är en trång resurs som inte går att reglera. Det är därför viktigt att denna avgift är kostnadsreflektiv samtidigt som den ger incitament att använda nätet effektivt, vilket dessvärre inte är fallet för många av landets elnätsbolag.

Tidsdifferentierade och effektbaserade nättariffer har under lång tid setts som verktyg för att uppmuntra till ett effektivare utnyttjande av elnätet. Sådana prissättningar kan även ge användare incitament att styra sin produktion och konsumtion mot timmar på dygnet som gynnar flera parter, inte minst dem själva. Frågan om hur en sådan tariff ska utformas är dock komplex och kräver djupare insikt i situationen i det aktuella nätområdet då olika elnätsägare står inför olika utmaningar.

I tid med att de konventionella elnätstarifferna inte längre speglar samtida trender har initiativ till införandet av alternativa tariffer uppmuntras, inte minst av nätbolagens styrande myndighet. Allt fler elnätsbolag tar sig an denna utmaning och möjlighet, vilket har resulterat i allt större behov av verktyg som säkerställer kvaliteten på tariffens utformning. I dessa verktyg återfinns perspektiv som företagsmässig bärighet, ekonomisk effektivitet och konsumentskydd, vilka är sådana principer som tillsammans bygger grunden vid utformningen av tariffer. Emellertid är det en näst intill omöjlig uppgift att undgå konflikter dem emellan. Av denna anledning är det viktigt att ansvarig nätägare sätter tydliga mål med vad man ämnar uppnå med en sådan förändring av nättariffen. Olika tariffer ämnar sig alltså olika bra för olika ändamål. En kostandsriktig tariff behöver nödvändigtvis inte ge incitament för ökad efterfrågeflexibilitet och vice versa. Vilka tariffkomponenter som bäst möter elnätsbolagets behov och kundernas flexibilitet kräver en djupare analys för att säkerställa långsiktig effektivitet. Som ett av få verktyg att påverka sina kunder bör därför utformningen av dynamiska tariffer kvalitetssäkras och därmed inledas med en genomgående kartläggning av nyttor och behov.

Med en allt stramare och komplex intäktreglering försvåras uppgiften att säkerställa intäkter men även att hålla sig till den tilldelade intäktsramen. Detta försvåras ytterligare när intäkter uteblir till följd av en ökad mikroproduktion. Ännu en stor utmaning är att kommunikationen till slutanvändaren ska möjliggöra en acceptans till förändring. Om målet med tariffen är att skjuta upp eller undvika investeringar i elnätet till följd av kundernas anpassning måste man också vara säker på att topplasten faktiskt minskar. Bristande kännedom om kundernas beteende skapar därför osäkerheter som kan leda till att tariffens utformning inte genererar den tänkta nyttan. Hur man kommunicerar med kunderna kan därför bli viktigare än utformningen av själva tariffen.

Som sagt står energilandskapet inför en betydande förändring, nya aktörer kommer in på marknaden och nätägare ges allt tydligare incitament för mer kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamheten. Det står alltså klart att elnätsägarna bör vara proaktiva och agera utifrån de samhällsutmaningar vi står inför. Högst troligt kommer tarifferna behöva förändras över tid och den som varit proaktiv kommer att ha fördel oavsett utfall. Proaktivitet kan också bidra till att öka kundernas acceptans och skapa andra långsiktiga förutsättningar för framtidens utmaningar.

Vi lever i spännande tider med nya utmaningar och nya möjligheter där ansvar omfördelas och avståndet mellan konsument och nätägare i viss mån ökar och i viss mån minskar. Likväl ska man inte underskatta proportionen av förändring. När man samtidigt ska balansera flera aktörers intressen är det av högt värde att garantera rätt typ av kompetens. På Rejlers Management Consulting ser vi på dessa utmaningar som unika möjligheter att bidra till samhällets utveckling, samtidigt som vi säkerställer att kunden får ut maximalt värde för varje investerad krona.

Om du har frågor om hur vi kan assistera i utformningen och implementeringen av alternativa tariffer så tveka inte att kontakta någon av våra kompetenta konsulter.