CSR

Vår ambition är att Rejlers ska göra en betydande insats för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de uppdrag vi utför åt våra kunder. För att säkerställa detta arbetar vi med tre fokusområden i figuren nedan inom ramen för vårt hållbarhetsarbete; hälsosamma arbetsplatser, hållbara lösningar och framtidens ingenjörer. 

Ansvarsfullt agerande

Rejlers strävar efter att uppträda ansvarsfullt i alla sammanhang där vi verkar. Alla medarbetare ska följa Rejlers uppförandekod som innehåller regler för Rejlers affärsmässiga uppträdande och företagets ansvar gentemot kollegor, kunder, aktieägare och andra intressenter.
I anställningsavtalet ingår vår uppförandekod som undertecknas av våra medarbetare.

Rejlers respekterar FN:s Global Compact och dess tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption. Alla medarbetare på Rejlers ska behandlas med respekt och värdighet. Vi verkar för att våra medarbetare ska behandlas lika och ges samma möjligheter. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid våra rekryteringar.