Sjöhistoriskt museum med lyskraft

Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum flyttade 2008 in i nya lokaler i maritimcentret Vellamo i Kotka. Byggnaden imponerar med sitt djärva formspråk. Likt en jättevåg ger den föreställningen om havets rörelse och med fasadens glas skapas reflexer i vattenspegeln.

Den ligger naturligt i hamnen bland lagerlokaler, hamnkranar och gamla museiskepp. Byggnadens karaktär förstärks ytterligare kvällstid av en spännande exteriör skapad av kreativ ljussättning.

Byggnadens utformning hade som grundläggande idé att ge de båda museerna en jämlik roll i rummet. Entrén, entréhallen och den höga båthallen bildar medelpunkten i byggnaden. Auditoriet, mötesrum och restaurang verkar som en egen helhet och bildar ett litet kongresscentrum.

När vi fick uppdraget att svara för projektering av el-, tele- och säkerhetssystem samt den audiovisuella anläggningen ställdes man inför en utmanande uppgift. Våra ingenjörer använde här BIM (byggnadsinformationsmodellering) för första gången vid planeringen av installationsprojekteringen i byggnaden. Det var en ändamålsenlig lösning för en byggnad med ytterst ovanliga och varierande former av utrymmen och där de olika takformerna utmanade design och planering. Vi kunde på detta vis tillsammans med andra discipliner optimera utrymmen för montage och undvika onödiga konflikter vid placering av olika tekniska enheter.

Då utställningsytorna måsta vara flexibla innebar det att även installationssystemen måste anpassas till detta. El- och datauttag har bland annat inrymts i specialdesignade golvuttag som tål höga tryckbelastningar.