Ett passivhus för aktiva skolbarn

Ökad befolkningstillväxt på Nordstrand i Oslo ökar behovet av flera elevplatser vid grundskolan i Munkerud. Den gamla skolan från 1959, som redan byggts ut vid ett flertal tillfällen, låg på en kuperad tomt med branta berghällar och var i dåligt skick. Beslut fattades att bygga en helt ny skola med passivhusstandard och med bättre anpassning till terrängen för att därmed också ge goda förutsättningar för en bättre utomhusmiljö.

Skolan är byggd i vitt tegel i kombination med träkonstruktioner för att anpassas till befintlig villabebyggelse. Genom att frångå den traditionella sadeltakslösningen till förmån för en mer varierad utformning har förutsättningar skapats för integrering av ventilationsanläggningar på taket.

Ett passivhus förbrukar mindre energi till uppvärmning än ett vanligt hus. Extra isolering, extra täthet, bra fönster, solenergi och värmeåtergivning är passiva åtgärder för att reducera energibehovet.

Munkerudsskolan har försetts med en bergvärmeanläggning för uppvärmning och varmvatten. Det har varit stort fokus på att få de tekniska anläggningarna att fungera optimalt, något som till viss del kan vara krävande då hänsyn till energiförbrukningen kan gå stick i stäv med önskemål från användarna. Ett exempel på detta kan vara styrning av automatisk solavskärmning.

Rejlers har detaljprojekterat elkraft och teletekniska anläggningar i en totalentreprenad med ansvar för:

  • Arbetsritningar för elkraft, tele och fördelningsscheman
  • Effektkalkylering
  • Kortslutningsberäkningar
  • Belysningsberäkningar
  • Ansvarat för installationskoordinering

Läs mer om projektet på bygg.no »