Utbyggnad och renovering av masugn vid SSAB, Luleå

Under tre månader med start i juni 2015 stod masugnen vid SSAB lugn och stilla frånsett att ett intensivt utbyggnads- och underhållsarbete pågick. Efter mer än 15 års drift var upprustningsbehovet stort. Planeringen för ombyggnationen påbörjades under hösten 2014. Redan den 10 september tändes den igen, ett år tidigare än planerat.

Det var masugn M3 byggd år 2000 som nu var föremål för en omfattande om- och tillbyggnad. Under de 15 år som masugnen varit i drift har cirka 31 miljoner ton tackjärn producerats. I den ombyggda masugnen M3 kommer produktionen att ligga på cirka 2,5 miljoner ton per år.

Nu var det inte bara själva masugnen som byggdes om. Ett omfattande arbete genomfördes också avseende upprustning och modernisering av bland annat processfilter, gasnät, blåsmaskin, stålverk och koksverk. Fler än 600 entreprenörer och konsulter har som mest varit engagerade i projektet. Totalt ligger investeringen i miljardklassen.

Rejlers anlitades för projektering av elkonstruktioner, montageunderlag, dokumentation, kontroll och idrifttagning och kunde framgångsrikt åse när masugnen åter tändes. Under den mest intensiva perioden hade Rejlers runt 30 elkonstruktörer från hela landet på plats eller på distans inne i projektet. Totalt deltog Rejlers i ett 20-tal olika delprojekt varav bland annat ombyggnad och modernisering två kontrollrum, nytt processfilter och ny sot-utmatning.

Arbetena utfördes till stor del under semesterperioden med ett pressat tidsschema. Utmaningen låg i den stora projektgruppens sammansättning och hantering av en stor mängd delprojekt. Erfarenheter från projektet visar att närhet, lokalkännedom och processkunnande hos deltagande resurser har stor betydelse för ett bra genomförande i projekt av det här slaget.

Fortfarande pågår efterarbeten och Rejlers har för närvarande ett tio-tal medarbetare sysselsatta med bland annat avslutande dokumentation. Projektet ska vara avslutat vid halvårsskiftet 2016. Hela anläggningen som finns dokumenterad i SSABs dokumentsystem och har för Rejlers del omfattat cirka 15 000 dokument, nya som befintliga.

 

Bildförklaring: Bottentappning av masugn 3 vid SSAB, Luleå.