Anpassat regelverk för tele

Vägverket och Banverket var från början traditionella beställar-/utförandeorganisationer. I samband med bildandet av Trafikverket kom organisationen att bli en renodlad beställarorganisation.

Ett omfattande förändringsarbete genomförs nu kontinuerligt inom olika områden av verksamheten inom Trafikverket. Ett sådant område är anpassning och samordning av Trafikverkets regelverk avseende anläggningsstyrning.

Idag består Trafikverkets regelverk avseende anläggningsstyrning av ett stort antal dokument. Dessa är till omfång och innehåll olika och till stor del upprättade med olika struktur beroende på om de ursprungligen upprättats inom sektorerna väg eller järnväg.

För att hantera de befintliga regelverken och på så sätt genomföra en samlad översyn av regelverket avseende anläggningsstyrning inom Trafikverket har projektet Anpassat regelverk etablerats.

Projektet har delats upp i tio olika portföljer som behandlar specifika teknikområden. Inom varje ämnesområde ska nivåerna övergripande krav, krav och råd behandlas.

Rejlers har tilldelats portföljen TELE. Uppdraget innebär att upprätta krav- och rådsdokument motsvarande nivå 3 och 4 i Trafikverkets regelverkspyramid. Vidare ingår att sammanställa texter och material i nuvarande regelverk som skall föras över till referensdokument eller motsvarande. Exempel på referensdokument är AMA El och tillhörande TRVAMA El.

Utöver uppdragsledande resurser kommer uppdraget att bemannas av specialister inom följande huvudområden: Telefoni och radio, Teletransmission och kabel samt Datacenter. Detta innebär att konsulter från flera av företagets verksamhetsområden kommer att delta och samarbeta i detta projekt.

Uppdraget beräknas pågå under 18 månader och omfatta cirka 8 000 timmar.