Norska järnvägen satsar för framtiden

I Norge finns en bred politisk enighet om satsningar på järnvägen för att lösa transportbehovet in till de större städerna. Stort fokus har bland annat lagts på att utreda problemen med förseningar i järnvägstrafiken.

Fel i signalsystemen har utpekats som en huvudorsak till problem och förseningar. Dagens signalsystem baseras huvudsakligen på äldre reläteknologi. Systemet har svagheter och saknar till viss del reservdelar vilket försvårar löpande underhåll. Jernbaneverket genomför nu projektet SignAn som ska ge den norska järnvägen ett modernare signalsystem. SignAn förbereds för nästa generations signalsystem ERTMS vilket innebär att dagens fasta signalstolpar längs spåret kommer att ersättas av en bildskärm i loket med motsvarande information.

Stort fokus läggs på säkerhet i systemet som ska uppfylla kraven i SIL4, vilket innebär högsta riskreducering. Detta innebär särskilda utmaningar gällande konstruktion, procedurer, dokumentation och godkännandehantering i projektet.

Jernbaneverket har gett i uppdrag till Rejlers att medverka i genomförandet från start till färdigt system. Vi bidrar med kompetens kring analys, utredning, support, granskning upphandling samt support till leverantörsledet.