Kommersiella lokaler

Behovet av nya mindre eller större kommersiella lokaler ökar i samband med de nya centra som etableras för handel och arenaaktiviteter. I många av de större städerna sker förtätningar i cityområdena med nya etableringar som inrymmer såväl affärer som kontor.

Vid nyproduktion ställs höga krav på funktionalitet där flexibilitet är ett ledord. En god inre miljö ska garantera de butiks- och kontorsanställdas hälsa och samtidigt ge kunder och besökare en positiv upplevelse. Vid projektering ska hänsyn tas till hållbar utveckling genom noggranna val av material och metoder.

Vi deltar årligen i stora byggprojekt där kommersiella lokaler ingår. Som ledande installationskonsulter ansvarar och genomför Rejlers all projektering för kraft, belysning, tele, data, hiss, in- och utpassering samt brandlarm. I många projekt är våra ingenjörer anlitade som byggledare och kontrollanter. 

Rejlers erbjuder specialistkompetens inom fastighetsautomation med lösningar för belysning, värme, ventilation, tele och data. Här ingår också flera exempel på HMI/Scada-lösningar för övervakning av ett stort antal byggnader och system med avseende på bland annat driftlarm.