Kontor

Vid utformning av kontorsarbetsplatser spelar arbetsmiljön en central och viktig roll. Oavsett val av kontorslösning är det viktigt att en god arbetsmiljö tillgodoses med avseende på ljus, ljud och luft.

En god inre ljusmiljö ska bidra till att motverka stress, trötthet och annan fysisk påverkan. Dagsljus ger grunden för kontorens belysning och kompletteras med allmän och anpassad belysning för olika arbetsuppgifter. Ljudmiljön måste så lång möjligt anpassas för att motverka störande inverkan av andras samtal och telefonsamtal. Ljud från ventilationsanläggningar och kontorsmaskiner är andra störande inslag som måste beaktas. 

Ventilationsanläggningar behöver tillgodose krav på god luftmiljö, här hanteras främst lukt, luftföroreningar, fukt och överskottsvärme. Avancerad styrning av ventilationen tillsammans med tilläggsvärme eller kyla bidrar oftast till en god luftmiljö.

Rejlers genomför installationsprojektering i både stora och små kontorsbyggnader. Som ledande installationskonsulter ansvarar och genomför vi all projektering för kraft, belysning, tele, data, hiss, in- och utpassering, säkerhet, CCTV samt brandlarm. I många projekt är våra ingenjörer anlitade som byggledare och kontrollanter. Rejlers erbjuder specialistkompetens inom fastighetsautomation med lösningar för belysning, värme, ventilation, tele och data.