Sjukhus/Vård

Fastigheter för sjukhus och vårdinrättningar är till största del specialiserade och kräver specialistkompetens från samtliga inblandade vid planering och projektering. Projektering och hantering av avancerad teknik och apparatur i akut- och operationslokaler kräver förståelse för processer och säkerhet.

På samma sätt som förståelse och insikt i arbetsmiljöfrågor och patientsäkerhet bidrar till väl genomförda lösningar för vårdavdelningar och personalutrymmen. Detta gäller inte minst för fastighetsinstallationer inom el, tele, data och övervakning.

Ett sjukhus måste även fungera vid oavsiktliga avbrott i elnäten. Detta förutsätter reservkraftanläggningar som momentant kan överta elförsörjningen till hela eller delar av sjukhuset. Planläggning, projektering och genomförande av reservkraftanläggningar ingår här som ett specialiserat kompetensområde inom Rejlers. Andra områden utgörs av sjukhusets olika infrastruktursystem. Här finns bland annat elmatningar som ska dimensioneras för att säkerställa kontinuerlig drift, telekom- och datanät som ska garantera kommunikation samt säkerhetssystem som ger trygghet till såväl patienter som vårdgivare.

Rejlers genomför installationsprojektering i såväl sjukhus som mindre vårdinrättningar. Som ledande installationskonsulter ansvarar och genomför vi all projektering för kraft, belysning, tele, data, hiss, in- och utpassering samt brandlarm. I många projekt är våra ingenjörer anlitade som byggledare och kontrollanter.