Elkraft

Såväl industrin som samhället i stort ställer i dag höga krav på en tillförlitlig och effektiv distribution av elkraft. Modernisering av äldre anläggningar pågår samtidigt som nya tas i bruk.

Rejlers erbjuder tjänster inom alla led av elkraft och energiförsörjningskedjan, från produktion via distribution till förbrukning. Vi har kompetens i tidiga skeden när grunden för energieffektiva system ska utformas. Vi stöttar våra kunder med utredningar, tekniska analyser och specificering. Vi finns även med hela vägen från upphandling av energi- och kostnadseffektiva anläggningar tills projekten genomförts. Vi arbetar med alltifrån kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar till solenergi samt vindkraft och vågkraft.

De satsningar som görs på förnybar energiproduktion kräver även stora investeringar för att kunna knyta ihop de nya kraftkällorna i ett fungerande elnät. Här har Rejlers kompetens inom konstruktion, projektering och beredning samt analys och dokumentation av eldistributionsnät, transformatorstationer och reläskyddsinstallationer.