Tariffer

Tidsdifferentierade och effektbaserade nättariffer har under lång tid setts som verktyg för att uppmuntra till ett effektivare utnyttjande av elnätet. Sådana prissättningar kan ge användare incitament att styra sin produktion och konsumtion mot timmar på dygnet som gynnar flera parter, inte minst dem själva.

Hur en sådan tariff ska konstrueras, prövas och implementeras kan dock vara utmanande. Vi på Rejlers kan erbjuda ett effektivt stöd för samtliga delar av processen.

Alternativa tariffstrukturer

Energimarknadsinspektionen uppmuntrar nu elnätsbolagen att ta fram alternativa tariffstrukturer i syfte att uppnå ett mer effektivt utnyttjande av nätet. En väl utformad elnätstariff är kostnadstäckande och kostnadsreflektiv. Det gäller alltså att konstruera en tariff som återspeglar behov och värden i befintliga anläggningstillgångar och omkostnader samtidigt som man tar höjd för kommande investeringar och utbyggnad. Lika viktigt blir det att se över hur en förändrad tariff skulle påverka kostnadsbilden för det tänkta kundkollektivet.

Påverka konsumentens beteende kring elförbrukning

Utöver den direkt finansiella betydelsen kan tariffstrukturen även användas för att påverka beteenden, eftersom kunderna ges incitament att anpassa sin förbrukning. Men hur säkerställer man att den tänka nyttan uppnås och att tariffen förblir icke-diskriminerande och ger fortsatt kostnadstäckning?

Rejlers kan erbjuda ett effektivt och systematiskt stöd i frågan om alternativa tariffer för elnätsbolag för att uppnå ett mer effektivt nätutnyttjande. Vi kan assistera i arbetet med tariffens utformning, teoretiska prövning samt implementering av den nya prismodellen. Våra kompetenta konsulter översätter dessa åtaganden i strategiska förflyttningar som är förankrade i såväl de regulatoriska ramverken som bilden av det framtida energisystemet. Vi är flexibla i vår metodik och anpassar oss efter varje nätbolags specifika förutsättningar.