Markteknik och miljöteknik

Miljöplanering och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vi utarbetar miljöplaner och landskapsplaner för allt från enskilda projekt till omfattande helhetsområden. Vi använder oss av de nyaste modellverktygen och programmen, med vilka man kan visualisera och presentera projekt t.ex. under ett samråd eller via internet. Interaktiv planering ger det bästa och mest ändamålsenliga resultatet samt en smidig administrativ behandling av planer och tillstånd.

Vi gör miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. I MKBer strävar vi efter bästa möjliga resultat genom tätt samarbete med beställaren, miljömyndigheter och andra myndigheter samt lokala naturexperter. Vi har god kunskap om de formella processerna beträffande tillstånd och planer samt ett brett samarbetsnätverk. Våra miljökonsulter utför miljötekniska undersökningar av mark, luft, sediment, grundvatten och ytvatten.

Rejlers och Geosigmas tjänster inom markteknik och miljöteknik:

 • Miljöplaner och landskapsplaner
 • Miljökonsekvensbedömningar och miljöutredningar
 • Den formella processen av tillstånd och planer
 • Utredning av förorenad mark
 • Uppföljningsprogram och deras genomförande
 • Bullerutredningar, -mätningar, -kalkyler och –modellering
 • Vibrationsutredningar
 • Grundvattenutredningar
 • Miljöbyggledning, sanering och miljökontroll BAS-P
 • Projektering av efterbehandling
 • Miljöinventering och rivningsinventering av byggnader
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Riskanalys för farligt gods
 • Beställarstöd i projekt och entreprenader
 • Strategisk rådgivning och utbildning inom arbetsmiljö
 • Kemiska risker kopplat till produkter
 • Strålsäkerhet och radon
 • Kärntekniska anläggningar