VA-projektering

Vi hanterar vatten och avlopp i era samhällsbyggnadsprojekt.

Vilka utmaningar ni än står inför när det gäller omhändertagande av dagvatten, spillvatten eller kontroll av grundvatten står vi till er tjänst. Vi och vårt bolag Geosigma har all den nödvändiga expertisen för era projekt. Vi har även processkunskap och när det gäller större anläggningar som vattenreningsverk har vi inom övriga affärsområden och divisioner den kompetensen för de allra svåraste och största projekten.

Våra tjänster inom VA-projektering:

 • VA-projektering
 • Dagvattenhantering
 • Grundvattenutredningar och dagvattenutredningar
 • Process
 • Grundvatten
 • Hydrogeologi

Hydrologi och hydrogeologi är ett av Geosigmas främsta specialistområden.

De erbjuder även tjänster inom VA-projektering som:

 • Dricksvattenutredningar
 • Undersökningar av vattenskyddsområden
 • Vattenprovtagningar och vattenanalyser
 • Spårämnesundersökningar
 • Utredningar kring ekologiska/kemiska miljökvalitetsnormer
 • Utredningar av flöden och föroreningar
 • Åtgärdsprogram
 • Utredningar för tillstånd/anmälan vid vattenverksamhet
 • Borrhålsundersökningar, provpumpningar och vattenförlustmätningar
 • Dammutredningar