Elsäkerhet

Rejlers erbjuder kvalificerade tjänster inom området elsäkerhet. Våra medarbetare har lång erfarenhet från olika verksamheter såsom försvarsmakten, kraftbolag, industriverksamhet, fastighetsförvaltning och elinstallationsbranschen.

Bakgrund

Det finns flera skäl till varför en ny Elsäkerhetslag träder i kraft den 1 juli 2017.
Främst handlar det om att stärka konsumenternas ställning men även att skapa en tydlighet i regelverket och en anpassning mot omvärlden.

Vem berörs?

Det finns idag tre utpekade ansvarsområden inom nuvarande ellagstiftning, de som omfattas är innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning, de som bedriver verksamhet där personal kan utsättas för elektrisk risk och de som utför elinstallationsarbete på en starkströmsanläggning.

Den nya elsäkerhetslagen omfattar fortsättningsvis alla tre ansvarsområden men det är de som utför elinstallationsarbete som i och med ny Elsäkerhetslag får ett helt nytt regelverk att förhålla sig till.

Vad innebär det för den som utför elinstallationsarbete?

  • Ansvaret för organisation och utförande av elinstallationsarbete flyttas från dagens behöriga elinstallatör till arbetsgivaren/ verksamhetsutövaren.
  • Det ska finnas minst en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten för regelefterlevnad.
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för elinstallationsverksamheten.
  • Den som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket.

Rejlers erbjuder:

  • Analys av verksamheten utifrån elsäkerhetslagstiftningens krav på bland annat elanläggnings-, personsäkerhets och elinstallationsansvar.
  • Framtagning eller granskning av befintliga styrdokument för delegering av uppgifter inom respektive ansvarsområde.
  • Framtagning eller granskning av befintligt egenkontrollprogram för elinstallationsverksamhet.
  • Stöd vid implementering av systematiskt elsäkerhetsarbete och/ eller egenkontrollprogram.
  • Utbildning och information om elsäkerhet.