Hjälta, ny 400/220 kV-transformering

Det svenska stamnätet för el står inför en lång period av investeringar i ledningar och stationer. En lång period av låg utbyggnad av ny elproduktion ersätts nu av en kraftig utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Det finns för närvarande ansökningar hos Svenska Kraftnät om anslutning av vindkraft motsvarande en volym av 20 000 MW.

En stor del av den förväntade utbyggnaden av vindkraft planeras i norra Sverige. Kravet på ökad överföringskapacitet medför att såväl ny- som ombyggnation behöver genomföras för att förstärka näten så att en hög driftsäkerhet kan garanteras.

I Ångermanland har överlaster i nätet utgjort ett problem under senare tid och med ökad anslutning av vindkraft i området förvärras situationen. Vid studier av befintligt nät har framkommit att en ny transformering på 400/220 kV behöver etableras i Hjälta utanför Långsele. Detta tillsammans med om- och tillbyggnader av ledningsnätet kommer att innebära investeringar på 140 miljoner kronor där 87 miljoner kronor satsas på åtgärder i stationer och transformering. Projektet påbörjades under 2014 och ska vara klart under 2017.

Rejlers har från Svenska Kraftnät erhållit uppdraget att verka som huvuduppdragsledare för den nya 400/220 kV-systemtransformeringen i stationen i Hjältaområdet.