Nordbalt knyter an Baltikum till övriga Norden

Redan 2009 började planeringen för att knyta samman de baltiska länderna med den nordiska och europeiska elmarknaden. Projektet kom att kallas Nordbalt och är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Kraftnät och dess motsvarighet i Litauen LitGrid AB.

I samband med stängningen av kärnkraftverket i Ignalina 2009 kom de baltiska staterna att till stor del bli beroende av ryska elleveranser. Behovet av en förbindelse västerut ökade därmed. Genom förbindelsen kan den samlade produktionen i berörda elmarknader utnyttjas bättre samtidigt som vinster uppstår inom andra områden.

Nordbalt är en 300 kV likströmsförbindelse med en effekt på 700 MW, vilket innebär att omriktarstationer behöver byggas på vardera sidan förbindelsen. På den svenska sidan är Nybro platsen och i Litauen, staden Klaipėda.

Totalt kommer 450 kilometer kabel att förläggas varav cirka 400 kilometer sjökabel. Parallellt förläggs också en optofiberkabel.

Totalkostnaden för projektet väntas uppgå till 552 miljoner euro. Därtill kommer kostnader för förstärkningar av de nationella näten i respektive land. Projektet som startade 2009 beräknas bli driftklart någon gång 2015-2016. EU-kommissionen bidrar med 175 miljoner euro som fördelas mellan förbindelsen och det interna baltiska nätet.

Utöver detta kommer förstärkningar i det svenska och de baltiska elnäten att finansieras separat på respektive sida.

Rejlers deltar i Nordbalt-förbindelsen sedan 2011 som huvudprojektledare i Nybro. Rejlers har även projektledaransvar för växelströmsställverket som levereras av Siemens. Byggnationen påbörjades 2012 för att avslutas under 2015.