Ringhals ökar säkerheten i reaktorerna

Kärnkraftverket Ringhals på västkusten är landets största producent av el och svarar under ett normalår för cirka 20 procent av landets elbehov.

Ringhals började byggas 1969 och 1983 stod den fjärde och sista reaktorn färdig. De fyra reaktorerna, varav en kokvattenreaktor och tre tryckvattenreaktorer, ha en sammanlagd effekt på cirka 3 700 MW och en årsproduktion på cirka 25 500 GWh.

Stora investeringar genomförs sedan 2007. Investeringsplanerna omfattar totalt 22 miljarder kronor och kommer att fortgå till dess reaktorerna uppnått 50 års livslängd. Investeringar som enligt ägarna genomförs ”för att vi i framtiden ska kunna producera mer el och möta våra och omvärldens höga krav på säkerhet och tillgänglighet”.

Investeringsprojekten omfattar till största del miljö- och säkerhetsuppgraderingar, livstidsförlängning samt förstärkning av det fysiska skyddet. Fyra miljarder avsätts för effekthöjande åtgärder. Genomförda åtgärder ska bland annat 2015 resultera i en ökad produktion med 10 procent.

Rejlers deltar som en av många konsulter och entreprenörer i de omfattande projekten i Ringhals. Vi genomför projektering, konstruktion, miljökvalificering och kontroll i flertalet system som säkerhet, bevakning, brandskydd, kylsystem samt deltar med elkonstruktion för övervakningsutrustningen vid utbytet av generatorer.