Tanums kommun: Leveransbesiktning av fibernät

På uppdrag av Tanums Kommun har Rejlers utfört ett antal leveransbesiktningar i hela kommunen. Besiktningarna omfattar fiberavlämningspunkter samt stickprov av fiberstråk till dessa.

Tanums Kommun och Västra Götalands Region (VGR) har beslutat att gemensamt verka för att säkerställa att det realiseras en god bredbandsinfrastruktur i hela Västra Götalands Region, bland annat genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd i form av VGR-bredbandsstöd. Fiberavlämningspunkter och fibernät skall vara byggda enligt de krav som ställs i "Robusta nät" och "Robusta noder".

Tillsammans med beställaren och fiberföreningens representant genomförs leveransbesiktningen av Rejlers besiktningsman. Besiktningen startar med ett inledningssammanträde. Därefter sker besiktning ute i fält. Besiktningen avslutas med ett slutsammanträde där genomgång av eventuella brister gås igenom.

Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande. Vid besiktningen noteras även de brister som hittas i fibernätet. Dessa lämnas till berörd fiberförening, som underlag för den slutbesiktning som skall ske av entreprenaden enligt AB eller ABT.