Numerisk modellering av Kiirunavaara för BeFo

BeFo är en forskningsledningsorganisation som initierar, planerar och finansierar angelägna forskningsprojekt inom Bergteknik. Rejlers genomfört numerisk modellering av bultar installerade vid LKAB:s gruva Kiirunavaara med syftet att analysera beteendet hos bergmassor och bergförstärkningen under dynamiska belastningsförhållanden.

Sju storskaliga dynamiska fälttester på dynamiska bultar har genomförts av LKAB för att öka förståelsen för bergförstärkningens respons när installerad i väggar och tak i en tunnel som utsätts för stark dynamisk belastning från en närliggande sprängning. Testerna innefattade två parallella tvärtunnlar, en förstärkt med bultar Swellex Mn24 och den andra icke-förstärkt.

I detta uppdrag har Rejlers utförts tredimensionella numeriska analyser av tunnlarna och bergförstärkning i två steg:

  • explosionssteget har modellerats med den finita elementkoden LS-DYNA
  • vägutbredningssteget har modellerats med diskretelementkoden 3DEC från Itasca, där explosionslasten från LS-DYNA tagits som input

De numeriska resultaten syftar till att jämföra beteendet hos olika kommersiella bergbultar (Swellex Mn24 och D-bolt) under dynamiska belastningsförhållanden.

berg_sprangborrhal.png

Beräknade skador i berget kring sprängborrhålet m.h.a. koden LS-DYNA.

bergblockrorelse_3DEC.png

Konturerna för bergblockrörelse i millimeter i modellen beräknade med koden 3DEC efter simulerad spränging

a) förstärkt tvärtunnel

b) oförstärkt tvärtunnel

3DEC-modelleringen i den aktuella studien visar att:

a) numeriskt beräknade hastighetsmönster överensstämmer väl med dem som observerats i fältet

b) större förskjutningar inträffade för vissa bergblock i den oförstärkta tvärtunnel

c) mönstren för de mest förskjutna bergblocken i modellen liknar mycket väl de positioner där utfall observerades i fältet nära fotväggstunneln i den oförstärkta tvärtunneln.

Fakta

Kund: BeFo, Stiftelsen Bergteknisk Forskning
När: 2021 - 2023
Tjänst: Forskning genom numerisk modellering