Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 2 561,7 2 367,0 2 470,1 2 341,4 1 875,5
Personalkostnader -1 566,7 -1 460,8 -1 448,9 -1 453,7 -1 280,1
Övriga externa kostnader -745,4 -823,4 -950,3 -816,4 -493,0
Av- och nedskrivningar -147,3 -47,5 -46,1 -44,2 -32,2
Andelar i intresseföretags resultat 1,2 0,8 0,3 0,4 0,8
Rörelseresultat 103,5 36,1 25,1 27,5 71,0
Finansnetto -7,3 -6,0 -3,6 -5,3 0,8
Resultat efter finansnetto 96,2 30,1 21,5 22,2 71,8
Skatt -18,6 -13,9 -9,8 -8,2 -20,6
Årets resultat 77,6 16,2 11,7 14,0 51,2
           
Balansräkningar i sammandrag, Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Immateriella tillgångar 836,8 606,3 565,5 554,4 495,2
Materiella tillgångar 20,3 24,8 32,1 37,5 36,2
Nyttjanderätter 272,0 - - - -
Finansiella tillgångar 24,2 13,7 11,6 8,2 8,7
Uppskjuten skattefordran 44,1 36,5 40,1 39,4 40,0
Kortfristiga fodringar 764,2 679,2 747,6 656,0 569,0
Likvida medel 142,0 38,2 20,3 64,9 108,8
Summa tillgångar 2 103,6 1 398,7 1 417,2 1 360,4 1 257,9
           
Eget kapital 930,2 707,3 746,4 552,2 524,8
Långfristiga skulder 450,4 238,1 82,8 226,6 257,9
Kortfristiga skulder 723,0 453,3 588,0 581,6 475,2
Summa skulder och eget kapital 2 130,6 1 398,7 1 417,2 1 360,4 1 257,9
           
Kassaflöde i sammandrag, Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten 245,9 123,1 -41,4 41,2 42,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -317,6 -67,9 -66,7 -71,5 -240,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 176,9 -38,1 63,2 -19,9 221,9
Årets kassaflöde 105,2 17,1 -44,9 -50,2 24,2
           
Alternativa nyckeltal          
EBITA, Msek 138 44,1 37,5 39,8 80,3
EBITA, marginal, % 5,4 1,9 1,0 1,2 3,8
Rörelseresultat per årsanställd, tkr 52 19 13 14 40
Soliditet, % 44,2 50,6 52,0 40,6 41,7
Eget kapital per aktie vid periodens slut 47,25 39,10 40,77 41,50 39,97
Nettoskuld, Msek 405,5 119,8 167,2 244,2 196,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,5 1,4 2,3 3,3 1,9
Avkastning på eget kapital, % 11,7 4,2 3,4 4,2 15,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 4,5 3,2 4,1 11,1
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,2 0,3 0,6 0,6
Organisk tillväxt, % 8,1 -3,8 4 10 13
Organisk tillväxt exklusive valutakurseffekter, % 8,2 -4 4 6 17
Resultat per aktie före utspädning, kr/aktie 4,19 0,85 0,71 1,03 4,1
Resultat per aktie efter utspädning, kr/aktie 4,16        
Genomsnittligt antal aktier, st 18487909 18087909 16417744 12921721 12346379
Antal aktier vid periodens slut, st 19687909 18087909 18087909 12921721 12921721
Debiteringsgrad, % 76,8 77,1 75,2 73,0 75,0
Omsättning per årsanställd, tkr 1 278 1 270 1 286 1 208 1 046
Rörelseresultat per årsanställd, tkr 52 19 13 14 40
Antal arbetsdagar 249 248 249 251 249
Antal årsanställda 2 001 1 863 1 921 1 939 1 793
Antal medarbetare vid periodens slut 2 393 1 953 1 994 2 027 2 082
Utdelning per aktie (2019 föreslagen utdelning) 2,25 1,00 0,50 0,00 2,00