Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, Mkr 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 2 898,7 2 366,9 2 136,7 2 365,2 2 464,7
Personalkostnader 1 801,1 -1 587,0 -1 413,7 -1 460,8 -1 448,9
Övriga externa kostnader -836,4 -586,6 -556,1 -823,4 -950,3
Av- och nedskrivningar -142,8 -127,1 -92,6 -47,5 -46,1
Andelar i intresseföretags resultat 2,5 2,3 1,2 0,8 0,3
Rörelseresultat 129,7 83,8 79,5 36,1 25,1
Finansnetto 6,3 -34,0 -4,5 -6,0 -3,6
Resultat efter finansnetto 136,0 49,8 75,0 30,1 21,5
Skatt -25,8 -17,3 -15,4 -13,9 -9,8
Årets resultat, kvarvarande verksamhet 1) 110,2 32,5 59,6 16,2 11,7
Årets resultat, avyttrad verksamhet - 252,5 18,0 - -
Summa kvarvarande och avyttrad verksamhet 110,2 285,0 77,6 16,2 11,7
           
Balansräkningar i sammandrag, Mkr 2021 2020 2019 2018 2) 2017
Immateriella tillgångar 1 047,3 912,9 836,8 606,3 565,5
Materiella tillgångar 40,4 34,2 20,3 24,8 32,1
Nyttjanderätter 270,7 283,5 272,0 - -
Finansiella tillgångar 40,6 29,6 24,2 13,7 11,6
Uppskjuten skattefordran 20,9 20,9 44,1 36,5 40,1
Kortfristiga fodringar 777,9 621,1 764,2 679,2 747,6
Likvida medel 151,9 336,6 142,0 38,2 20,3
Summa tillgångar 2 349,7 2 238,9 2 103,6 1 398,7 1 417,2
           
Eget kapital 1 215,5 1 156,2 930,2 707,3 746,4
Långfristiga skulder 377,2 424,5 450,4 238,1 82,8
Kortfristiga skulder 757,0 658,2 723,0 453,3 588,0
Summa skulder och eget kapital 2 349,7 2 238,9 2 103,6 1 398,7 1 417,2
           
Kassaflöde i sammandrag, Mkr 2021 2020 3) 2019 2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten 170,0 331,6 245,9 123,1 -41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -132,4 70,7 -317,6 -67,9 -66,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -223,5 -206,4 176,9 -38,1 63,2
Årets kassaflöde -185,9 195,9 105,2 17,1 -44,9
           
IFRS-nyckeltal 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2) 2017 2)
Resultat per aktie före utspädning, kr/aktie 5,60 1,65 3,50 0,85 0,71
Resultat per aktie efter utspädning, kr/aktie 5,47 1,61 3,42 - -
Genomsnittligt antal aktier, st 19687909 19687909 18487909 18087909 16417744
Antal aktier vid periodens slut, st 19687909 19687909 19687909 18087909 18087909
           
NYCKELTAL          
Tillväxt 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2) 2017 2)
Organisk tillväxt, % 11,8 -2,2 8,2 -4,2 4,1
Förvärvad tillväxt, % 11,8 11,2 3,9 1,7 2,1
Valutaeffekt, % -1,1 -1,9 0,1 2,2 -0,9
           
Resultat 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2) 2017 2)
Justerad EBITA, Msek 182,5 128,6 - 97,5 55,2
Justerad EBITA-marginal, % 6,3 5,4 - 4,1 2,2
EBITA, Msek 164,3 110,2 113,4 44,1 37,5
EBITA-marginal, % 5,7 4,7 5,3 1,9 1,0
Rörelseresultat (EBIT), Msek 129,7 83,8 79,5 36,1 25,1
Rörelsemarginal, % 4,5 3,5 3,8 1,5 1,0
           
Nyckeltal per anställd 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2) 2017 2)
Omsättning per årsanställd, tkr 1 253 1 121 1 176 1 270 1 286
Rörelseresultat per årsanställd, tkr 56 40 44 19 13
           
Balansräkning 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2) 2017 2)
Nettoskuld, Msek 304,1 213,8 405,5 119,8 167,2
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,09 1,08 1,5 1,4 2,3
Soliditet, % 51,7 51,6 44,2 50,6 52,0
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr 61,7 58,7 47,3 39,1 40,8
Avkastning på eget kapital, % 11,5 26,1 11,7 4,2 3,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,3 28,9 9,4 4,5 3,2
           
Övrigt 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2) 2017 2)
Utdelning per aktie, kr/aktie 6,5  0,0 1,50 1,00 0,50
Antal årsanställda 2 314 2 110 1 820 1 863 1 921
Antal medarbetare vid periodens slut 2 464 2 330 2 218 1 953 1 994
Debiteringsgrad, % 79,2 76,0 76,8 77,1 75,2

1) 2020 och 2019, kvarvarande verksamhet efter avyttring av Embriq

2) Ej omräknad enligt IFRS 16

3) Inkl Embriq till och med augusti 2020

Motivering, definition och beräkning av nyckeltal >>