Kvalitet och miljö

Det har blivit väsentligt viktigare i dagens samhälle att reflektera över hur vi, både som person och företag, påverkar miljön. Hur miljön påverkar Rejlers samt hur Rejlers kan verka för att förbättra miljön ska alltid finnas med på agendan.

All verksamhet från idé till utförande, planeras och styrs med avseende på kvalitet och miljö. Rejlers har därför tagit fram ett kvalitets- och miljöledningssystem som sedan 2001 är miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 av Det Norske Veritas.

Kvalitets- och miljöledningssystemet ska säkerställa att verksamheten tillgodoser de krav och förväntningar som ställs av kunder, offentliga myndigheter, samarbetspartners och underleverantörer. Systemets syfte är att på ett fortlöpande sätt medverka till att nå uppsatta mål i Rejlers verksamhet. Detta gäller i hög grad miljöpåverkan och de åtgärder till förbättring av miljön som bolaget kontinuerligt arbetar med.

Rejlers övergripande kvalitets- och miljömål mäts och följs upp fortlöpande. Minst en gång per år analyserar företagsledningen de övergripande målen och utvärderar fastställda mål.