Rejlers beslutar om en företrädesemission om cirka 200 MSEK för att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets finansiella ställning

Rejlers AB (publ) (”Bolaget” eller ”Rejlers”) avser att accelerera det pågående omställningsarbetet och därmed stärka Bolagets finansiella ställning samt operationella flexibilitet. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier av serie A och serie B om cirka 200 miljoner kronor, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

- Rejlers har en ledande position, god lönsamhet och betydande potential inom områdena Bygg och fastighet, Energi, ICT/Telekom, Infrastruktur, IT-lösningar samt delar av Industri. Föreslagen nyemission gör att vi kan accelerera det pågående omställningsarbetet, säkra och stärka vår marknadsposition i Norden inom nämnda områden, samt genomföra selektiva strategiska förvärv, säger Rejlers VD och koncernchef, Peter Rejler.

Sammanfattning
• Företrädesemissionen genomförs i syfte att accelerera det pågående omställningsarbetet och stärka Bolagets finansiella ställning och operationella flexibilitet. Bolaget har en stark position och en betydande potential på den nordiska marknaden inom områdena Bygg och fastighet, Energi, ICT/Telekom, Infrastruktur, IT-lösningar samt delar av Industri. Rejlers har även ökat fokus på digitalisering av processer och övergripande IT-lösningar framförallt till energi och infrastruktur marknaden, områden vilka bedöms ha stor potential. Inom industrisektorn har verksamheten påverkats av prispress och Bolaget arbetar kontinuerligt för att nå rätt effektivitet.

• De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive ökningen av aktiekapitalet och antal aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 7 mars 2017. Förutsatt att företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 15 mars 2017 och teckningsperioden att löpa från och med den 17 mars till och med den 31 mars 2017.

• Aktieägare som tillsammans innehar cirka 80,3 procent av rösterna och 70,5 av kapitalet i Bolaget har aviserat att de är positiva till Företrädesemissionen.

• Styrelsen kommer idag offentliggöra ett separat pressmeddelande med en kallelse till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 13 mars 2017.

Bakgrund
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom kundsegmenten Bygg och Fastighet, Energi, Industri, Infrastruktur och ICT/Telekom. Med fler än 2 000 konsulter på cirka 80 orter i Sverige, Finland och Norge genomför Rejlers mer än 15 000 kunduppdrag varje år.

Rejlers fortsätter att öka omsättningen, både organiskt och genom förvärv, men har en lönsamhet som understiger Bolagets finansiella mål. Bolagets nyligen genomförda förvärv, Embriq i Norge och Orbion i Sverige, har integrerats väl och levererar enligt eller bättre än plan. Sedan slutet av 2015 har Bolaget noterat en tydlig divergens i utveckling av verksamheten inom olika kundsegment. Kundsegmenten Bygg och Fastighet, Energi och ICT/Telekom har påvisat en god tillväxt och en underliggande lönsamhet som motsvarar Bolagets förväntningar och planer, även om lönsamheten i vissa fall har påverkats av temporära omständigheter under 2016, till exempel projektförseningar inom Bygg och Fastighet i Sverige och effektivitetsproblem i ICT/Telekom-uppdrag i Norge. Inom Industriverksamheten är den allmänna prispressen en bidragande orsak till Rejlers minskade lönsamhet. Bolaget har under 2016 anpassat verksamheten till rådande marknadsförutsättningar, och arbetar kontinuerligt för att nå rätt effektivitet.

För att möta effekterna av det förändrade marknadsklimatet inom vissa kundsegment och den därmed försämrade lönsamheten påbörjades redan under 2015 en omställning av verksamheten genom implementeringen av ett antal effektiviseringsinitiativ, avveckling och avyttring av olönsamma områden. Rejlers har även ökat fokus på digitalisering av processer och övergripande IT-lösningar framförallt till energi och infrastruktur marknaden, områden vilka bedöms ha stor potential. I syfte att accelerera omställningsarbetet och stärka Bolagets finansiella ställning och operationella flexibilitet föreslår Rejlers styrelse att genomföra en nyemission med företrädesrätt till Bolagets aktieägare om cirka 200 miljoner kronor.

Även om initiativen har börjat ge resultat och debiteringsgraden har ökat sedan sommaren 2016 krävs ytterligare åtgärder för att Bolaget ska uppnå det finansiella målet om en rörelsemarginal om 8 procent över tid, samt uppnå tillväxtmålet 2020-3030-4040. Genom tillskottet av nettolikviden från emissionen, kombinerat med Rejlers starka kassaflöden, bedöms Bolaget vara skuldfritt på nettoskuldbasis, vilket möjliggör för Rejlers att accelerera omställningsarbetet och därmed öka Bolagets operationella flexibilitet samt möjlighet att agera inom utvalda områden med betydande potential. Rejlers bedöms därmed snabbare kunna stärka sin marknadsposition, fortsätta växa såväl organiskt som via selektiva strategiska förvärv, samt förbättra lönsamheten.

Även om Rejlers avser att fortsätta att fokusera på kundsegmenten Bygg och Fastighet, Energi och ICT/Telekom, Infrastruktur, IT-lösningar samt delar av Industri bedöms det finnas intressanta utvecklings- och förvärvsmöjligheter inom samtliga kundsegment. Bolagets ledning och styrelse avser att noggrant utvärdera samt överväga över alla möjligheter för att stärka Bolagets position, öka lönsamheten samt skapa ett maximalt aktieägarvärde.

Företrädesemissionen
Rejlers styrelse beslutade den 8 februari 2017, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 13 mars 2017, att genomföra en företrädesemission av aktier av serie A och serie B. Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 15 mars 2017 äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapitalet, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 7 mars 2017.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 17 mars till och med den 31 mars 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 13 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagstämma som styrelsen kommer idag offentliggöra.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 80,3 procent av rösterna och 70.5 av kapitalet i Bolaget har aviserat att de är positiva till Företrädesemissionen. Peter Rejler, VD och koncernchef, avser att teckna 100 procent av sin andel av emissionen. Övriga större aktieägande medlemmar av Rejler-familjen avser att, som ett minimum, vara kassaneutrala i sin teckning.

Prospekt
Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 15 mars 2017.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

7 mars - Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga emissionsvillkor, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och  teckningsrelationen
13 mars - Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
13 mars - Sista handelsdag i Rejlers med rätt att delta i företrädesemissionen
15 mars -  Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
15 mars - Beräknad dag för offentliggörande av  prospektet
17-29 mars - Handel i teckningsrätter
17-31 mars  -Teckningsperiod
5 april -  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB.

För vidare information vänligen kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström, finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017, kl. 07:55 CET.  

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt som Rejlers beräknar offentliggöra den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.