Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2017

Fortsatt omställning av verksamheten

Första kvartalet
• Omsättningen ökade med 13 % till 630,0 MSEK (559,2)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 8 %
• EBITA (just) uppgick till 33,0 MSEK (3,1) och justerad EBITA-marginal till 5,2 % (0,6)
• Rörelseresultatet blev 29,7 MSEK (-6,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,7 % (-1,1)
• Resultat efter skatt blev 21,2 MSEK (-5,5)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 1,59 kr (-0,46)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 MSEK ( 13,3)
• Bolagsstämman beslutade i april om en företrädesemission om ca 200 MSEK före emissionskostnader

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler
Under kvartalet har vi uppvisat en fortsatt tillväxt, ett förbättrat resultat samt en högre debiteringsgrad jämfört med första kvartalet föregående år. Omställningen av verksamheten, med avveckling av mindre lönsamma områden och fokus på digitalisering av processer och IT-lösningar, börjar nu ge effekt och ger oss rätt förutsättningar att fortsätta stärka vårt erbjudande och vår position.

Fortsatt tillväxt 
Tillväxten är fortsatt god med en omsättningsökning på 13 procent, varav 8 procentenheter är organisk exklusive valutakursförändringar. Vi ser en stark tillväxt i Rejlers Finland, där marknadsförutsättningarna har förbättrats, och en fortsatt stark utveckling för Rejlers Embriq, som är väl positionerad på en växande marknad. I Rejlers Sverige avvecklades delar av industriverksamheten under föregående år, vilket har påverkat tillväxten negativt men förbättrat vår intjäning.

Förbättrad lönsamhet 
Justerad EBITA ökade till 33,0 MSEK (3,1) under kvartalet och förklaras av den omstrukturering vi gjorde i delar av verksamheten under föregående år, men har också påverkats av en positiv kalendereffekt. Det är glädjande att se en generellt högre effektivitet i verksamheten och att debiteringsgraden fortsätter att stiga i kvartalet. Rejlers Norge lider dock av fortsatta lönsamhetsproblem som en följd av låg effektivitet i flera uppdrag.

Ledningsförändringar 
Under april tillsattes Thomas Pettersen som vd för Rejlers Norge. Thomas behåller även rollen som vd för Rejlers Embriq och kan genom den här förändringen skapa både affärsmässiga och administrativa synergier mellan verksamheterna. Jag är övertygad om att detta tillsammans med ytterligare åtgärder inom ICT/Telekom- och järnvägsområdet kommer att förbättra lönsamheten för Rejlers Norge över tid.

Företrädesemission 
Bolagsstämman beslutade under kvartalet om en företrädesemission för befintliga aktieägare, vilken övertecknades kraftigt. Emissionen slutfördes efter kvartalets utgång och tillförde bolaget cirka 200 MSEK före emissionskostnader. Vi stärker därmed bolagets finansiella ställning och operationella flexibilitet och kan nu intensifiera det pågående omställningsarbetet.

Positiv trend 
Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god inom samtliga segment och vi stärker kontinuerligt vår position på marknaden. Vi fortsätter omställningen till en mer effektiv organisation och verksamhet med målet att öka rörelsemarginalen till 8 procent över tid samtidigt som vårt tillväxtmål uppnås.

Stockholm i maj 2017

Peter Rejler


Q1 rapport 2017

För ytterligare information kontakta: 
Peter Rejler, vd och koncernchef tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
 
Mikael Lingefelt, tf. finanschef tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle före-komma är det den svenska rapporten som gäller.