Rejlers företrädesemission kraftigt övertecknad

Resultatet för Rejlers ABs (publ), (”Rejlers” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 31 mars 2017, visar att 498 000 aktier av serie A, motsvarande 99,50 procent av de erbjudna aktierna av serie A, och 4 595 620 aktier av serie B, motsvarande cirka 98,45 procent av aktierna av serie B, tecknades med stöd av teckningsrätter. Detta innebär att totalt cirka 98,55 procent av företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 808 564 aktier av serie B mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Av dessa teckningsanmälningar har 72 568 aktier av serie B tilldelats. Företrädesemissionen är således övertecknad med 35 procent. Genom nyemissionen kommer Rejlers att tillföras cirka 200 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerade som ägare i Rejlers på avstämningsdagen den 15 mars 2017 hade företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Rejlers erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigade till teckning av två (2) nya aktier av serie A respektive serie B till teckningskursen 39 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 5 april 2017. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 7 april 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Rejlers aktiekapital att öka med 10 332 376 kronor till 36 175 818 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 498 000 A-aktier och 4 668 188 B-aktier till totalt 18 087 909 aktier, varav 1 749 250 A-aktier och 16 338 659 B-aktier, när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna av serie A och serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12 april 2017 och de nya aktierna av serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 13 april 2017. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier 1 av serie B (”BTA B1”) är den 6 april 2017. De nya aktierna av serie A och serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 25 april 2017 och de nya aktierna av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 26 april 2017.

Rådgivare vid företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt som Rejlers offentliggjorde den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.