Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2018

Rättelse avser avsaknad av hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning i tidigare mailversion av pressmeddelandet.

Förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 644,2 MSEK (670,7)
 • EBITA uppgick till 35,4 MSEK (12,3) och EBITA-marginalen till 5,5 % (1,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 31,8 MSEK (9,3) och rörelsemarginalen blev 5,0 % (1,4)
 • Resultat efter skatt blev 17,5 MSEK (6,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,98 kr (0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,1 MSEK (19,9)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (5,6)

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 365,2 MSEK (2 464,7)
 • EBITA (just) uppgick till 97,5 MSEK (55,2) och justerad EBITA-marginal till 4,1 % (2,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 36,1 MSEK (25,1) och rörelsemarginalen blev 1,5 % (1,0)
 • Resultat efter skatt blev 16,2 MSEK (11,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,85 kr (0,71)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123,1 MSEK (-41,3)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (17,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr/aktie (0,50)

Kommentarer av vd och koncernchef

”Vi kan konstatera att de strukturella förändringar och effektivitetsåtgärder som genomförts under 2018 ger positivt utslag i vårt resultat på samtliga marknader. Första etappen i vår omställning är genomförd och nästa steg i förändringsresan tar vid. En märkeshändelse sett till fjärde kvartalet var lanseringen av vår digitala affärsplattform Rejlers Network, vilken möjliggör nya samarbeten med hundratals fristående konsulter och företag som kompletterar vår egen kompetensbas. Marknaden för våra tjänster är, generellt sett, fortsatt stark och med ett partnernätverk har vi möjlighet att leverera både fler och större uppdrag. Sammantaget går vi in i 2019 med en stabilare plattform för att fortsätta stärka vår marknadsposition och lönsamhet”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl.14.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Mikael Lingefelt, tf finanschef, 070-929 09 55, mikael.lingefelt@rejlers.se