Investerare

Delårsrapport januari – september 2018

Åtgärdsprogram ger resultat

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 515,5 MSEK (542,9)
 • EBITA uppgick till 17,5 MSEK (3,5) och EBITA-marginalen till 3,4 % (0,6)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 14,6 MSEK (0,5) och rörelsemarginalen blev 2,8 % (0,1)
 • Resultat efter skatt blev 13,4 MSEK (-5,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,73 kr (-0,37)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,6 MSEK (-35,0)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (0,0)

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 721,0 MSEK (1 794,0)
 • EBITA (just) uppgick till 62,1 MSEK (37,3) och justerad EBITA-marginal till 3,6 % (2,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 4,3 MSEK (15,8) och rörelsemarginalen blev 0,2 % (0,9)
 • Resultat efter skatt blev -1,3 MSEK (5,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,13 kr (0,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 MSEK (-61,2)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (12,2)

Kommentar av vd och koncernchef

Det är glädjande att se att de strukturella förändringar och effektivitetsåtgärder vi genomfört under året börjar ge positiva effekter i vår verksamhet och vårt resultat. Första etappen i vår omställning är genomförd och förändringsresan för att nå vår fulla potential fortskrider. Rejlers Finland har utvecklats väl under tredje kvartalet och uppvisar fortsatt positiv organisk tillväxt. Omorganisationen i Sverige har lett till att verksamheten nu formar sig kring branscher och kundsegment, i stället för regioner, vilket skapar ett mer kundanpassat Rejlers över tid. Sammanslagningen av våra norska verksamheter ger oss möjlighet att fokusera på de områden där vi ser störst tillväxtpotential framöver. Sammantaget har vi nu en mer stabil plattform och en tydlig organisation för att gradvis förstärka både marknadsposition och lönsamhet.

Förändringsarbete

Vi har nu genomfört första etappen mot målet att etablera ett mer effektivt, lönsamt och hållbart Rejlers genom en ny organisationsstruktur och omställning och renodling av verksamheten. Vi står nu väl rustade att ta nästa steg på förändringsresan genom att under nästa år uppdatera vår vision och strategi samt även påbörja arbetet för modernisering av vårt så viktiga arbetsgivarvarumärke. I september samlade vi alla ledare i Rejlers för att gemensamt lägga grunden för denna förändringsprocess.

Strategiska initiativ

Vi har som mål att bli ett än mer attraktivt konsultföretag med tydligt fokus på medarbetare, kundnytta och aktieägarvärde. Som ett led i denna målsättning bygger vi nu upp en egen professionell rekryteringsorganisation i våra största städer. För att ytterligare stärka kundnyttan kommer vi under fjärde kvartalet även att lansera vår digitala affärsplattform Rejlers Network, som en komplettering av vår egen kompetensbas.

Lönsamhet och omsättning

EBITA-resultatet ökade till 17,5 MSEK (3,5) som en följd av genomförda effektivitetsåtgärder och en högre debiteringsgrad. Omsättningen för det tredje kvartalet minskade med 5 procent till 516 MSEK. Nedgången förklaras i sin helhet av strukturella förändringar i form av tidigare genomförd avyttring av olönsam verksamhet i Norge samt en minskad andel hårdvaruförsäljning inom Rejlers Embriq.

Rejlers Embriq

Rejlers Embriq har en fortsatt positiv trend. Verksamheten är under förändring med en minskande andel hårdvaruförsäljning i samband med att den framgångsrika utrullningen av 180 000 smarta elmätare åt Netalliansen i Norge närmar sig slutskedet. Hårdvaruförsäljningen kommer delvis att ersättas av servicekontrakt med återkommande intäkter och högre lönsamhet. Vi ser positivt på Embriqs framtid med ett digitalt analytics-erbjudande som ligger i tiden.

Personliga reflektioner

Det är med glädje, energi och entusiasm som jag tillsammans med alla ledare och medarbetare har påbörjat denna genomgripande förändringsresa för att ta Rejlers in i framtiden. Våra ledord för värdeskapande förändring är ledarskap, affärsmannaskap och varumärkesutveckling. Förändringsarbetet kretsar huvudsakligen kring organisation, struktur och kultur, där kulturen är det som tar tid.

Stockholm i oktober 2018
Viktor Svensson