Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2020

Oktober – december, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen minskade med 1,9% till 631,2 MSEK (643,4)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -5,1% (8,4)
 • EBITA ökade till 35,6 MSEK (35,0) och EBITA-marginalen uppgick till 5,6% (5,4)
 • EBIT ökade till 28,0 MSEK (18,0), påverkat av förvärvskostnader avseende förvärvet av Geosigma med 2,7 MSEK
 • Finansnettot uppgick till -7,0 MSEK (-3,3), påverkat av nedskrivning av minoritetsandel
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,8 MSEK (17,5)

Januari – december, kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen ökade med 10,8% till 2 366,9 MSEK (2 136,7)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -2,2% (8,2)
 • Justerad EBITA ökade till 128,6 MSEK (113,4), och justerad EBITA marginal uppgick till 5,4% (5,3)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK (0)
 • EBITA uppgick till 110,2 MSEK (113,4) och EBITA-marginalen uppgick till 4,7% (5,3)
 • EBIT ökade till 83,8 MSEK (79,5), påverkat av förvärvskostnader avseende förvärvet av Geosigma med 2,7 MSEK
 • Finansnettot uppgick till -34,0 MSEK (-4,5), påverkat av nedskrivning av minoritetsandel och utköp av minoriteter samt omräkning av valutor
 • Resultat efter skatt uppgick till 32,5 MSEK (59,6)
 • Med anledning av den fortsatta osäkerheten till följd av covid-19 avser styrelsen att återkomma i frågan om utdelning

Januari – december inklusive Embriq januari – augusti

 • Nettoomsättningen ökade med 2,0% till 2 608,7 MSEK (2 557,1)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -2,2% (8,2)
 • Justerad EBITA ökade till 149,2 MSEK (138,0) och justerad EBITA marginal ökade till 5,7% (5,4)
 • Reavinst avseende avyttrad verksamhet uppgår till 233,2 MSEK (0)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK (0)
 • EBITA ökade till 364,0 MSEK (138,0) och EBITA-marginalen uppgick till 13,9% (5,4)
 • EBIT ökade till 337,0 MSEK (103,5), främst påverkat av reavinst avseende avyttrad verksamhet
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till SEK 14,48 (4,19) och efter utspädning till SEK 14,16 (4,16)

Kommentarer av vd och koncernchef 
”Vår förändringsresa fortsätter. För helåret 2020 redovisar vi ett justerat EBITA-resultat (EBITA exklusive engångsposter) på 149 (138) MSEK, vilket är Rejlers högsta årsresultat hittills. Vi är mycket stolta över ett förbättrat rörelseresultat och marginal under detta unika år men till 2025 är målsättningen satt högre”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 070-073 074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:30 CET.