Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2019

April – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 5,7 % till 636,4 MSEK (602,3)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 1,0 % (-0,4)
 • EBITA ökade till 32,3 MSEK (-16,9), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 0,8 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,1 % (-2,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 24,7 MSEK (-15,4) och rörelsemarginalen uppgick till 3,9 % (-2,5). EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med 2,2 MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 15,9 MSEK (-16,2), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -0,5 MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,87 kr (-0,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,6 MSEK (-1,1)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (40,0)

Januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 3,4 % till 1 246,8 MSEK (1 205,5)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 0,7 % (0,1)
 • EBITA ökade till 71,0 MSEK (-8,8), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 1,4 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,7 % (-0,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 60,2 MSEK (-10,3) och rörelsemarginalen uppgick till 4,8 % (-0,9). EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med 2,2 MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 44,1 MSEK (-14,7), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -1,2 MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,41 kr (-0,86)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131,3 MSEK (69,6)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (53,4)

Kommentarer av vd och koncernchef 
”Vårt väsentligt förbättrade EBITA-resultat för det första halvåret 2019 påvisar kraften i den pågående omvandlingen av Rejlers till ett effektivare och mer lönsamt bolag. Under det andra kvartalet har vi lanserat vår nya strategi och dessutom börjat leverera på den, i form av vårt största förvärv någonsin.

Det är tillfredsställande att vi under andra kvartalet fortsätter leverera förbättrade resultat jämfört med motsvarande period förra året – trots mindre tillgänglig arbetstid. Vår positiva trend håller i sig. Särskilt bra utvecklades verksamheten i Finland med ett klart bättre resultat i andra kvartalet. I Norge fortgick den positiva förbättringsresan i spåren av fjolårets betydande omstrukturering. I Sverige fick den nya, sammanslagna divisionen Industry & Infra en fin start med ökad sysselsättning. Till följd av en lägre investeringstakt i teleoperatörsleden så dämpades resultatutvecklingen i Sverige något” , säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 12:00 CEST.