Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2020

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med 21,5% till 741,7 MSEK (610,4)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 6,3% (-0,4)
  • EBITA ökade till 44,3 MSEK (38,7), och EBITA-marginalen uppgick till 6,0% (6,3)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36,6 MSEK (35,5) och rörelsemarginalen uppgick till 4,9% (5,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 MSEK (28,2)
  • Finansnettot uppgick till -3,7 MSEK (0,7) påverkat av omräkning av lån i EUR med -7 MSEK. Lånet avser finansiering av förvärvet från Neste
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,34 (1,55) och efter utspädning till SEK 1,31 (1,55)
  • Styrelsen föreslår sänkt utdelningsförslag till stämman 22 april, 1,50 (1,00) kronor per aktie, istället för tidigare föreslagna 2,25 kronor per aktie
 

Kommentarer av vd och koncernchef

”Under årets första kvartal visar Rejlers en stark omsättnings- och resultattillväxt. Kvartalets EBITA-resultat om 44,3 (38,7) MSEK är bolagets bästa kvartalsresultat hittills. En högre effektivitet kan noteras i koncernen efter de senaste två årens omstruktureringar. Den pågående covid-19-pandemin påverkade oss negativt till viss del i mars. Vi anpassar nu verksamheten snabbt för att begränsa effekterna i kommande kvartal.

Rejlers växte med drygt 20 procent i första kvartalet, varav drygt 6 procent är organisk tillväxt. Generellt sett gick våra verksamheter inom områdena Energi, Fastigheter och Infrastruktur starkast i kvartalet. Inom vår industriverksamhet blev marknaden tuffare i spåren av pandemin. Sett till våra segment var det i kvartalet särskilt glädjande att notera Rejlers Norges marginalökning till 8,0 (7,5) procent. Samtliga våra segment har de senaste åren etablerat sig på högre marginalnivåer och effektiviseringsarbetet fortgår”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

 

För ytterligare information kontakta: 

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 14:00 CET.