Kommuniké från extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ)

Vid Rejlers ABs (publ) (”Rejlers”) extra bolagsstämma i Stockholm den 13 mars 2017, beslöts att godkänna styrelsens beslut från den 8 februari 2017, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Rejlers aktieägare.

Peter Rejler, VD och koncernchef, informerade om bakgrunden och motiven till företrädesemissionen, som sker för att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets finansiella ställning och operationella flexibilitet.

Med en teckningskurs om 39 kronor per aktie, oavsett aktieslag, kommer Rejlers vid full teckning av företrädesemissionen att tillföras ett belopp om cirka 202 miljoner kronor och bolagets aktiekapital kommer att öka från 25 843 442 kronor till 36 180 818 kronor. Antal aktier i Rejlers kan komma att öka från totalt 12 921 721, varav 1 251 250 aktier av serie A och 11 670 471 aktier av serie B, till högst 18 090 409 aktier, varav 1 751 750 aktier av serie A och 16 338 659 aktier av serie B. Totalt antal aktier som emitteras i företrädesemissionen är 5 168 688 aktier, varav 500 500 aktier av serie A och 4 668 188 aktier av serie B. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 mars 2017.

För mer information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från bolaget, vilka offentliggjordes den 9 februari 2017 och den 7 mars 2017.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2016 kl.17.30 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.