Kommuniké från extra bolagsstämman i Rejlers AB (publ) den 18 november 2019

Vid extra bolagsstämman i Rejlers AB (publ), org. nr 556349–8426, (”Bolaget”) den 18 november 2019 fattades nedan beslut. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rejlers.com/se.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram – Konvertibelprogram 2019/2024

Stämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Rejlers-koncernen. Incitamentsprogrammet riktar sig till koncernledningen och andra nyckelpersoner som på grund av insiderregler var förhindrade att deltaga i konvertibelprogrammet 2019/2022 som beslutades på årsstämman den 3 maj 2019. 

Programmet innebär att Rejlers upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 24 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningskursen för varje konvertibel motsvarar dess nominella belopp.

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, anställda i Rejlerskoncernen som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Deltagarna är cirka 10 personer fördelade över tre länder och två olika anställningskategorier.

Konvertiblerna ska tecknas under tiden från och med den 3 december 2019 till och med den 17 december 2019 och ska betalas kontant senast den 31 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tid för teckning och betalning. Varje konvertibel kan av innehavaren konverteras från och med den 19 december 2023 till och med den 14 februari 2024 till en aktie av serie B till en konverteringskurs som ska fastställas till 120 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 19 november 2019 till och med den 2 december 2019, dock inte lägre än aktiens kvotvärde om 2 kronor.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 1 mars 2024 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna löper med en ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande.

För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 3,5 procent av aktiekapitalet, ska det maximala lånebeloppet minskas genom minskad tilldelning så att den maximala utspädningen blir 3,5 procent.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Rejlers, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom Peter Rejler, styrelsens ordförande, försorg för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 11.00 CET.