Mål

Det övergripande målet för Rejlers är att skapa och realisera mervärden för kunderna, medarbetarna och aktieägarna.

Finansiellt mål

Rejlers finansiella mål från 2015 är att ha en rörelsemarginal om minst 8 procent över tid. Rejlers har även ett finansiellt mål om en stabil utveckling där bolagets soliditet ska överstiga 30 procent.

Tillväxtmål

Rejlers ska ha en tillväxt om cirka 15 procent per år i omsättning och 10 procent i antal medarbetare vilket möjliggör tillväxtmålet 2020 – 3030 - 4040. Att vi år 2020 ska vara minst 3030 medarbetare med en omsättning på minst 4040 miljoner kronor.

Medarbetarmål

Rejlers ser medarbetarnas hälsa som en viktig framgångsfaktor. Sjukfrånvaron ska inte vara högre än 2 procent och medarbetaromsättningen ska vara cirka 10 procent. Resultatet från vår medarbetarenkät ska vara lägst 80 procent av maximalt resultat.

Hållbarhetsmål

Rejlers ska vara kundens självklara val för energieffektiva och hållbara lösningar. 
Vi ska uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter samt inspirera unga människor till att välja ingenjörsyrket.