Motivering, definition och beräkning av nyckeltal

Nyckeltal Motivering Definition Beräkning år 2021
Tillväxt      
Organisk tillväxt, % Bolagets förmåga att växa med befintliga resurser Förändring av nettoomsättning i lokal valuta jfm föregående års period, exkl förvärvade bolag 279,3/2366,8=11,8%
Förvärvad tillväxt, % Bolagets förmåga att växa med förvärv Förändring av nettoomsättning i lokal valuta i förvärvade bolag, jfm föregående års period 279,3/2366,8=11,8%
Valutaeffekt, % Bolagets tillväxt pga valuta Förändring av nettoomsättning hänförlig till valutaeffekter -26/2366,8=-1,1%
       
Resultat      
Justerad EBITA, Msek Mått på bolagets operativa och underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster EBITA exklusive jämförelsestörande poster 129,7+18,2+34,6=182,5
Justerad EBITA-marginal, % Mått på effektiviteten i bolaget Justerad EBITA/Nettoomsättning 182,3/2898,7=6,3%
EBITA, Msek Mått på operativt och kassagenererande resultat EBIT inkl samtliga avskrivningar och förvärvskostnader 129,7+34,6=164,3
EBITA-marginal, % Mått på effektiviteten i bolaget EBITA/Nettoomsättning 164,3/2898,7=5,7%
Rörelseresultat (EBIT), Msek Mått på operativt resultat exkl finansiella poster, dvs oavsett skuldsättning EBITA exkl immateriella avskrivningar och förvärvskostnader 129,7
Rörelsemarginal, % Mått på effektiviteten i bolaget EBIT/Nettoomsättning 129,7/2898,7=4,5%
       
Nyckeltal per anställd      
Omsättning per årsanställd, tkr Mått på effektiviteten i bolaget Nettoomsättning/Antal årstanställda 2898,7/2314=1253
Rörelseresultat per årsanställd, tkr Mått på effektiviteten i bolaget Rörelseresultat/Antal årstanställda 129,7/2314=56
       
Balansräkning      
Nettoskuld, Msek Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker Kort- och långfristiga räntebärande skulder samt pensionsskuld minskat med likvida medel 245,1+179,8+31,1-151,9=304,1
Nettoskuld/EBITDA, ggr Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månader 304,1/(129,7+149,4)=1,09
Soliditet, % Mått på andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital Eget kapital/Totala tillgångar 1215,5/2349,7=51,7%
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr Mått på bolagets effektivitet och indikation på aktiens värde Eget kapital/antal aktier vid periodens slut 1215,5/19,687909=61,7
Avkastning på eget kapital, % Mått på bolagets effektivitet av kapital Resultat före skatt/Genomsnittligt Eget kapital 136/((1215,5+1156,2)/2)=11,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, % Mått på bolagets finansiering genom eget kapital samt övrigt räntekrävande kapital EBIT inkl finansiella intäkter/Genomsnittligt sysselsatt kapital (=Eget kapital inkl räntebärande skulder) (129+40,4)/(1215,5+245,1+179,8+31,1)=10,3%
       
Övrigt      
Utdelning per aktie, kr/aktie Mått på bolagets effektivitet och värdeskapande till aktieägarna - -
Antal årsanställda Mått på anställdas totala arbetsvolym Total närvarotid/standardtid -
Antal medarbetare vid periodens slut Mått på bolagets förmåga att rekrytera Antalet anställda vid periodens slut oavsett tjänstgöringsgrad -
Debiteringsgrad, % Mått på effektiviteten i bolaget Debiterad tid/ Total närvarotid -