Säkerhet inom infrastruktur

Infrastruktur och säkerhetsarbete är intimt sammankopplade. Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bygger på Nollvisionen - att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Vägar, järnvägar, flygplatser och de installationer som hör till de olika trafikslagen ställer extremt stora krav på säkerhet. Att utforma trafiklösningar som på ett innovativt sätt sätter säkerheten främst är en självklar utgångspunkt i vårt arbete. Dessutom erbjuder vi tjänster som bidrar till ett robust trafikplaneringssystem.

Utbildning är en viktig ingrediens i ett professionellt säkerhetsarbete. Inom Rejlers är vi mycket kunniga inom offentlighets- och säkerhetslagstiftning och kan utbilda inom säkerhetsbedömning, lagstadgad dokumentation, säkerhetsanalys, säkerhetsklassning, upphandling och avtal.

Vi har fina referensuppdrag inom alla trafikslag och har bland annat projektlett framtagandet av den tekniska systemstandarden för höghastighetsbanan. Beställare är Trafikverket Underhåll.

Rejlers erbjuder en rad tjänster inom området säkerhet:

 • Elsäkerhet, planering och stöd
 • Granskning
 • Säkerhetsgranskning
 • Installation Supervisor 
 • Provningsledare 
 • Besiktningar
 • Ibruktagningsledare
 • SOS-planering, skydds och säkerhetsplanering.
 • Utbildare SOS planerare, SOS ledare, vistas i spår
 • Assessor för projekt av typen Tyrens och Sintef
 • Utbildare eldskydd
 • Säkerhetsskydd, så kallade SUA-avtal.
 • Säkerhetsrutiner samt säkerhetsinstruktioner
 • Säkerhet i samband med farligt ämne
 • Arbetsmiljösäkerhet
 • Riskanalyser, riskbedömningar
 • Produkter att säkerhetsställa för svenska marknader
 • Inbrottslarm
 • Övervakningssystem
 • Branddetektering, bland annat i tunnlar